Genealogie
Dirck Ypes Schuitmaker

 

Met dank aan Natascha Toonstra, Sjoerd Schuitmaker, Anita Pletser en vele anderen die voor aanvullingen en/of verbeteringen hebben gezorgd

 

– I –

I Dirck Ypes * ca. 1650 † 16-05-1705 Franeker (schrijnwerker, wagenmaker, burger hopman) Ondertrouwd (1)

  04‑05‑1672 Franeker Gerecht, proclamatie met Trijntje Boeijen

 

Ondertrouwd (2) 12‑06‑1685 te Franeker Gerecht, gehuwd voor de kerk op 28‑06‑1685 te Franeker (NH) met Trijntje Klases

 

(Op 16 mei 1705 gaat Trijntje Klases, weduwe van Dirk Ypes, in ondertrouw met Harke Thomas. Ondertrouw voor het gerecht te Franeker.

Het huwelijk wordt op 04‑06‑1705 te Franeker, Hervormde Gemeente, voltrokken. Harke heeft als beroep kalkvoerder en is weduwnaar van

Antje Sjoerds)

 

Uit het eerste huwelijk:

 

     1.  Pyter Dirks ~ 14‑09‑1673 Franeker

     2.  Booijen Dirks ~ 29‑03‑1676 Franeker

     3.  Ype Dirks ~ 05‑02‑1680 Franeker

 

Uit het tweede huwelijk:

 

     4.  Geeske Dirks ~ 31‑03‑1686 Franeker

     5.  Geeske Dirks ~ 14‑07‑1687 Franeker

     6.  Klaas Dirks ~ 26‑12‑1688 Franeker

     7.  Klaas Dirks ~ 10‑05‑1692 Franeker

     8.  Ype Dirks (Durkx) Schuitmaker ~ 21-05-1695 Franeker (Schuitmakersknecht) x 04-01-1722 Franeker Sietske

          Lieuwkes (volgt II)

 

 

– II –

II Ype Dirks (Durkx) Schuitmaker ~ 21-05-1695 Franeker (Schuitmakersknecht) x 04-01-1722 Franeker Sietske Lieuwkes

     (van I.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Dirk Ypes Schuitmaker * 18-02-1723 Franeker Ondertrouwd (1) 11-10-1749 Franeker Geertje Ypes * Franeker

           (volgt IIIa) Ondertrouwd (2) 29-04-1769 Franeker Stijntje Pieters * Franeker (volgt IIIb)

    2.    Leeuwke Ypes Schuitmaker * 11-09-1725 Franeker (Scheepstimmerman) x 01-11-1756 Sevenhuijsen

           Franeker Hitje Dirks (Durks) * 27-03-1735 Schalsum (dochter van Dirk Baukes en Jetske Heins) (volgt IIIc)

    3.    Claas Schuitmaker * 27-03-1727 Franeker † voor 30-08-1729 Franeker

    4.    Claas Schuitmaker * 30-08-1729 Franeker

    5.    Sybberen Schuitmaker * 24-11-1733 Franeker

    5.    Trijntje Schuitmaker * 15-09-1733 Franeker ~24-11-1733 Franeker (Tekst geboortelepel: Trijntje Yebs is gebooren

           den 15 September 1733 en is in den Heere Gerust den 2 Octob 1755)

 

 

 

– III –

 

IIIa Dirk Ypes Schuitmaker * 18-02-1723 Franeker Ondertrouwd (1) 11-10-1749 Franeker Geertje Ypes * Franeker

       (van II.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ype Dirks Schuitmaker ~ 06-05-1753 Franeker

    2.    Aafke Dirks Schuitmaker ~ 03-11-1754 Franeker

 

IIIb Dirk Ypes Schuitmaker * 18-02-1723 Franeker Ondertrouwd (2) 29-04-1769 Franeker Stijntje Pieters * Franeker

      (van II.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ype Schuitmaker * 21-07-1772 Franeker

 

IIIc Leeuwke (Lieukes ) Ypes Schuitmaker ~ 11-09-1725 Franeker (Scheepstimmerman) x 01-11-1756 Sevenhuijsen Franeker

       Hitje Dirks (Durks) * 27-03-1735 Schalsum (dochter van Dirk Baukes en Jetske Heins) (van II.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jetske Leeuwkes Schuitmaker * 09-05-1759 Franeker † 29-01-1818 Franeker x 26-05-1782 Franeker

           Wobbe Roel(of)s van der Woude (Beurtschipper) † voor 1811 Franeker (Uit dit huwelijk 1 dochter) (zoon van

           Roel Wobbes en Stijntje Geerts)

    2.    Sytske Leeuwkes Schuitmaker ~ 01-11-1761 Franeker † 12-06-1833 Franeker x 13-04-1785 Franeker

           Albert Jans Hellinga * Franeker

    3.    Ype Leeuwkes (Lieukes) Schuitmaker * 08-06-1763 Franeker  † 02-03-1828 Franeker x1 22-04-1787 Franeker

           Sijke (Sietske) Pieters * 13-02-1766 Franeker † 25-05-1809 Franeker (volgt IVa)

           x2 14-05-1811 Menaldumadeel Baukje Pyters * 1764 Holwerd (dochter van Pieter Gerbens en Antje Jans)

 

 

– IV –

IVa Ype Leeuwkes (Lieukes) Schuitmaker * 08-06-1763 Franeker † 02-03-1828 Franeker (Scheepstimmerman)

        x 24-04-1787 Franeker Sijke (Sietske) Pieters * 13-02-1766 Franeker † 25-05-1809 Franeker (van IIIc.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Leeuwke Ypes Schuitmaker * 12-08-1787 Franeker † 10-03-1837 Franeker x 12-01-1812 Franeker Ymkje 

           Jetses Tichelaar * 1785 † 25-05-1842 Franeker (dochter van Jetze Douwes Tichelaar en Aafke Dirks)

           (volgt Va)

    2.    Pieter Ypes Schuitmaker * 05-01-1789 Franeker † 16-01-1862 Menaldumadeel x 05-05-1811 Franeker 

           Fennigje Klases Mulder  * 1788 † 15-03-1846 Franeker (volgt Vb)

    3.    Dirk Ypes Schuitmaker * 31-08-1790 Franeker † 14-01-1860 Franeker (Scheepstimmerknecht) x Trijntje

           Murks Hokwerda * 1792 † 25-03-1859 Franeker (Dochter van Murk Feddes Hokwerda en Aafke Franses)

             (volgt Vc)

    4.    Tettje Ypes Schuitmaker * 18-09-1792 Dronrijp † 15-09-1818 Leeuwarden x 22-12-1816 Leeuwarden Ruurd

           Feikes van der Heide

    5.    Paulus Ypes Schuitmaker * 06-02-1794 Franeker † 01-03-1843 Franeker 1x 28-05-1820 Franeker Trijntje

           Jacobs Ploeg † 06-04-1826 Franeker (volgt Vd) x2 06-05-1827 Franeker Martijntje Douwes Brok 

             * 06-12-1803 † 29-12-1848 Franeker (Winkeliersche) (dochter van Douwe Taekes Brok en Janke Martens Feenstra)

          (Martijntje hertrouwt in 1847 met Rinse Oedzes Toonstra terwijl ze 8 maanden zwanger was van zoon Oeds.

           Rinse hertrouwt in 1856 met Aaltje Elsinga) (volgt Ve)

    6.    Hittje Ypes Schuitmaker * 20-09-1795 Franeker † 23-05-1824 Franeker x 22-11-1818  Franeker Sipke Jelles 

           Tuinstra * 1796 † 21-10-1864 Franeker

    7.    Jetske Ypes Schuitmaker * 30-11-1797 Franeker † 01-06-1860 Harlingen x 12-12-1819 Franeker Klaas Jans

             Dijkstra * 1798 † 06-02-1830 Franeker

    8.    Trijntje Schuitmaker * 09-04-1799 Franeker

    9.    Gerryt Ypes Schuitmaker * 15-03-1801 Franeker † 24-06-1869 Opsterland (Scheepstimmerknecht)

           x1 02-05-1824 Franeker Wytske Andries van der Woude * 1801 (Naaister) † 07-01-1825 Franeker

           (dochter van Andries Tjeerds van der Woude en Aafke Doekes) (volgt Vf)

           x2 05-03-1826 Franeker Tjietske Jans Althuis * 20-11-1801 Menaldumadeel † 23-03-1834 Franeker

           (dochter van Jan Hanzes Althuis * 25-04-1761 Dronrijp † 28-06-1813 Dronrijp en Akke Jans Feenstra

           † 31-12-1849 Menaldumadeel) (volgt Vg)

           x3 03-05-1835 Franeker Antje Pieters Zeinstra * 1796 Franeker † 12-12-1842 Franeker (dochter van

           Pieter Doekes Zeinstra en Jakobje Scheltes Anema) (volgt Vh)

   10.   Sytske Ypes Schuitmaker * 14-01-1803 Franeker † 13-07-1875 Harlingen x1 29-01-1826 Franeker Willem

           Klases Mulder * 1806 Franeker † 12-05-1836 Franeker x2 11-11-1837 Franeker Sjouke Meinderts

             Dijkstra * 1793 FRaneker † 22-01-1852 Franeker

   11.   Klaaske Ypes Schuitmaker * 17-04-1805 Franeker † 12-06-1837 Franeker x 29-06-1828 Franeker 

           Koop Jans van Dijk * 1804 † 03-05-1866 Franeker

   12.   Aafke Ypes Schuitmaker * 20-10-1806 Franeker † 26-06-1862 Harlingen x1 05-04-1829 Franeker Sybren

          Tjerks Plat * 1801 † 14-01-1834 Franeker  x2 31-08-1837 Cornelis Theunis Beidschat * 1808

           † 14-04-1862 Harlingen (Zoon van Teunis Cornelis Beidschat en Martje Hendriks Huiving)

 

 

– V –

Va Leeuwke Ypes Schuitmaker * 12-08-1787 Franeker † 10-03-1837 Franeker x 12-01-1812 Franeker Ymkje 

    Jetzes Tichelaar * 1785 † 25-05-1842 Franeker (dochter van Jetze Douwes Tichelaar en Aafke Dirks)

    (van IVa.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Geertje Leeuwkes Schuitmaker * 14-12-1812 Franeker † 14-04-1860 Franeker x1 06-06-1841 Franeker

           Douwe van Smeden * 11-10-1795 † 25-05-1843 Franeker (Zoon van Bouke Siebrens van Smeden en Geertje

           Minnes Hoefstra) x2 Douwe Annes de Boer * 1802 † 13-06-1863 Franeker

    2.    Ype Leeuwkes Schuitmaker * 31-07-1814 Franeker † 23-01-1847 Franeker x 16-09-1838 Franeker 

           Trijntje Adams Bakker * 04-11-1816 Franeker † 21-01-1847 Franeker (volgt VIa)

    3.    Jetze Leeuwkes Schuitmaker * 20-05-1816 Franeker † 12-01-1890 Franeker x 19-05-1839 

           Franeker Froukje Jans Ernst (dochter van Jan Luijtjes Ernst en Fokje Boomsma) (volgt VIb)

    4.    Pieter Leeuwkes Schuitmaker * 22-09-1818 Franeker † 11-05-1885 Franeker x 20-04-1845 Franeker 

           Jurrigje Jans Reen * 03-02-1818 Franeker † 08-12-1895 Franeker (dochter van Jan Jurres Reen en Grietje

           Ytsens de Jong) (volgt VIc)

    5.    Douwe Leeuwkes Schuitmaker * 17-02-1821 Franeker † 16-09-1822 Franeker

    6.    Douwe Leeuwkes Schuitmaker * 03-12-1823 Franeker † 09-12-1872 Franeker x1 22-05-1853 Franeker

           Janke Harmens Hoekstra * 05-02-1830 Ferweradeel † 05-08-1854 Franeker (dochter van Harmen IJsbrands

           Hoekstra en Tjietske Dirks Palstra) (volgt VId)

             x2 06-10-1861 Franeker Berber Harmens Hoekstra * 17-03-1833 Franeker † 19-06-1863 Franeker

           (dochter van Harmen IJsbrands Hoekstra en Tjitske Dirks Palstra) (volgt VIe)

    7.    Sijke Leeuwkes Schuitmaker * 23-03-1827 Franeker x1 15-05-1853 Franeker Bauke Gerrits Bentveld

              * 16-12-1829 Franeker † 24-04-1854 Franeker x2 01-06-1856 Franeker Jan Alles Lapstra * 06-11-1825

           Menaldumadeel † 15-09-1862 Menaldumadeel (Zoon van Alle Douwes Lapstra en Emme Jans Osinga)

 

Vb Pieter Ypes Schuitmaker * 05-01- 1789 Franeker † 16-01-1862 Menaldumadeel x 05-05-1811 Franeker 

    Fennigje Klases Mulder  * 1788 † 15-03-1846 Franeker (van IVa.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Sijke Pieters Schuitmaker * 05-03-1812 Franeker † 30-05-1884 Franeker x 03-07-1831 Franeker

           Abe Gerbens van der Werf * 15-08-1809 Britswerd † 30-05-1893 Franeker (Zoon van Gerben Abes

           van der Werf en Pierkjen van Gosliga)

    2.    Tjitske Pieters Schuitmaker * 28-03-1813 Franeker † 29-09-1820 Franeker

    3.    Ype Pieters Schuitmaker * 12-10-1815 Franeker † 04-03-1881 Menaldumadeel (In 1862 Scheepstimmerknecht,

           in 1855 en 1856 Scheepstimmerman) x1 03-02-1839 Franeker Etje Christiaans Keyzer * ca. 1816 † 24-12-1848

           Franeker  (volgt VIf)

           x2 25-11-1855 Leeuwkarden Pietje Jacobs de Vries * 21-01-1819 Franeker † 16-06-1882 Menaldumadeel

           (dochter van Jacob Gellius de Vries en Trijntje Nauta) (volgt VIg)

    4.    Klaas Pieters Schuitmaker * 08-12-1818 Franeker † 22-12-1818 Franeker

    5.    Klaske Pieters Schuitmaker * 30-05-1820 Franeker † 10-12-1852 Franeker x 05-03-1843 Franeker 

           Coenraad Jurres Oostvries * 04-05-1819 Franeker † 20-11-1852 (Zoon van Jurre Geerts Oostvries en

           Jeltje Coenraads IJsbrandy)

    6.    Klaas Pieters Schuitmaker * 11-06-1822 Franeker † 24-07-1822 Franeker

    7.    Klaas Pieters Schuitmaker * 22-11-1823 Franeker † 01-04-1873 Franeker x 10-06-1849 Franeker

           Fransina Reins Wijnstra * 23-02-1823 Franeker † 16-10-1876 Franeker (Dochter van Rein Sakes Wijnstra

           en Sjoukje Jacobs Stallings) (volgt VIh)

    8.    Tjietske Pieters Schuitmaker * 15-05-1830 Franeker † 08-05-1834 Franeker

    9.    Leeuwke Pieters Schuitmaker * 20-03-1837 Franeker † 27-12-1923 Franeker x 20-12-1868 Franeker 

           Grietje Johannes Stellingwerf * 1834 † 13-11-1909 Franeker (volgt VIi)

 

Vc Dirk Ypes Schuitmaker * 1790 Franeker † 14-01-1860 Franeker (Scheepstimmerknecht) x Trijntje Murks

     Hokwerda * 1792 † 25-03-1859 Franeker (Dochter van Murk Feddes Hokwerda en Aafke Franses) (van IVa.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ype Dirks Schuitmaker * 30-03-1812 Franeker † 20-10-1870 Franeker x 21-08-1831 Franeker 

           Maartje Jelles Wobma * 1802 † 29-10-1872 Franeker (Dochter van Jelle Thomas Wobma en Sibbeltje Pieters)

           (volgt VIj)

 

 Vd Paulus Ypes Schuitmaker * 06-02-1794 Franeker † 01-03-1843 Franeker 1x 28-05-1820 Franeker Trijntje

      Jacobs Ploeg † 06-04-1826 Franeker (van IVa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Sijke Paulus Schuitmaker * 21-02-1821 Franeker † 14-12-1824 Franeker

    2.    Hinke Paulus Schuitmaker * 09-01-1823 Franeker † 18-03-1849 Franeker x 25-05-1845 Franeker Sybe 

           Rintjes Hiemstra * 23-09-1818 Franeker † 11-08-1872 (Zoon van Rintje Pieters Hiemstra en

           Aaltje Sybes Reitsma)

 

Ve Paulus Ypes Schuitmaker * 06-02-1794 Franeker † 01-03-1843 Franeker x2 06-05-1827 Franeker Martijntje

    Douwes Brok * 06-12-1803 † 29-12-1848 Franeker (Winkeliersche) (dochter van Douwe Taekes Brok en Janke Martens

    Feenstra)(Martijntje hertrouwt in 1847 met Rinse Oedzes Toonstra terwijl ze  8 maanden zwanger was van zoon Oeds.

    Rinse hertrouwt in 1856 met Aaltje Elsinga) (van IVa.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Douwe Paulus Schuitmaker * 24-04-1828 Franeker † na 1915 (minstens 87 jaar oud) x1 23-05-1852 Franeker

           Maaike Herkes Plantinga * 19-11-1829 Franeker † 18-07-1889 Franeker (Dochter van Herke Jans Plantinga

           en Antje Abes Dijkstra) (volgt VIk)

           x2 20-05-1895 Harlingen Elisabeth Koster * 14-01-1829 Franeker † 23-09-1914 Franeker (weduwe van

           Jacobus de Vries) (dochter van Pieter Koster en Frouwkje Rintjes de Vries) (Winkelierster te Franeker)

    2.    Sijke Paulus Schuitmaker * 25-08-1830 Franeker † 24-05-1834 Franeker

    3.    Ype Paulus Schuitmaker * 03-04-1833 Franeker † 16-05-1834 Franeker

    4.    Ype Paulus Schuitmaker * 29-04-1835 Franeker † 13-01-1921 Peins x 11-06-1864 

           Menaldumadeel Janke Sjoerds Riemersma * 20-11-1842 Berlikum, Menaldumadeel † 29-06-1923 

           Sint Jacobiparochie, Het Bildt (Dochter van Sjoerd Douwes Riemersma en Helena Olferts Kiestra) (volgt VIl)

    5.    Sijke Paulus Schuitmaker * 12-07-1839 Franeker † 06-08-1914 Franeker x1 22-02-1863 Fokke Nielsen

           * 25-05-1837 † 25-05-1863 Franeker (Zoon van Hendrik Nielsen en Sybilla Klein)

           x2 09-10-1864 Franeker Anne Wytzes Zijlstra * 03-10-1838 Franeker (Zoon van Wytse Annes Zijlstra en

           Aafke Floris Visser)

    6.    Janke Paulus Schuitmaker * 25-10-1841 Franeker † 16-10-1865 Franeker

 

Vf Gerrit Ypes Schuitmaker * 15-03-1801 Franeker † 24-06-1869 Opsterland (Scheepstimmerknecht)

    x1 02-05-1824 Franeker Wytske Andries van der Woude * 1801 (Naaister) † 07-01-1825 Franeker

    (dochter van Andries Tjeerds van der Woude en Aafke Doekes) (van IVa.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Wytske Gerrits Schuitmaker * 03-01-1825 Franeker † 08-12-1900 Zwolle x 12-11-1848 Franeker Gosse

           Wybes Taekema * 02-07-1821 Menaldumadeel (Zoon van Wybe Gosses Taekema en Minke Klazes van der Wal)

 

Vg Gerrit Ypes Schuitmaker * 15-03-1801 Franeker † 24-06-1869 Opsterland (Scheepstimmerknecht)

     x2 05-03-1826 Franeker Tjietske Jans Althuis * 20-11-1801 Menaldumadeel  † 03-07-1834 Franeker

     (dochter van Jan Hanzes Althuis * 25-04-1761 Dronrijp † 28-06-1813 Dronrijp en Akke Jans Feenstra

     † 31-12-1849 Menaldumadeel) (van IVa.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jan Gerrits Schuitmaker * 18-04-1826 Franeker † 05-10-1878 Opsterland x 11-09-1854 Opsterland

           Janna Martinus de Jong * 01-02-1820 Opsterland † 05-11-1882 Opsterland (dochter van Martinus

           Kornelis de Jong en Jetske Michiels Kingma) (volgt VIm)

    2.    Ype Gerrits Schuit(e)maker * 21-09-1829 Franeker † 20-09-1920 Rotterdam (Nieuwe Zaagmolenstraat 8a)

           (Scheepstimmerknecht) (zie foto)

           x 08-08-1853 Opsterland  Gelske Jacobs Veenstra * 22-09-1828 Tietjerksteradeel (zie foto)

           † 03-02-1913 Leeuwarden (dochter van Jacob Luites Veenstra * 23-12-1792 Haulerwijk

           x 19-12-1816 Ureterp † 09-07-1849 Leeuwarden en Aaltje Hendriks Busman * 07-03-1796 Bakkeveen

           † 03-03-1872 Leeuwarden) (volgt VIn)

    3.    Sijke Gerrits Schuitmaker * 15-02-1831 Franeker † 20-11-1886 Opsterland x 12-05-1864 Thijs Oenes

           de Jong * 23-08-1832 Opsterland † 17-08-1893 Opsterland (Zoon van Oene Thijses de Jong en Johanna

           Jacobs Hellinghuizer)

    4.    Hendrik Gerrits Schuitmaker * 28-06-1834 Franeker † 15-03-1907 Schoterland x1 13-10-1860 Gorredijk

           Antje Sierds Dragstra * 14-11-1834 Engwirden † 15-09-1871 Opsterland (Dochter van Sierd Theunis Dragstra en Fokje

           Joghums Kalsbeek) (volgt VIo)

           x2 02-03-1876 Opsterland Trijntje Agter * 26-03-1839 Opsterland † 19-12-1876 Opsterland (Dochter van

           Jan Sytzes Agter en Bartje Uilkes Steltema) (volgt VIp)

           x3 26-08-1883 Opsterland Geertje Roest

 

Vh Gerrit Ypes Schuitmaker * 15-03-1801 Franeker † 24-06-1869 Opsterland (Scheepstimmerknecht)

     x3 03-05-1835 Franeker Antje Pieters Zeinstra * 1797 Winzum † 12-12-1842 Franeker (dochter van

     Pieter Doekes Zeinstra en Jakobje Scheltes Anema) (van IVa.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacoba Schuitmaker * 26-03-1837 Franeker † 11-05-1858 Opsterland

 

 

– VI –

 

VIa Ype Leeuwkes Schuitmaker * 31-07-1814 Franeker † 23-01-1847 Franeker x 16-09-1838 Franeker 

      Trijntje Adams Bakker * 04-11-1816 Franeker † 21-01-1847 Franeker (van Va.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ybeltje Ypes Schuitmaker * 14-05-1839 Franeker † 21-11-1911 Franeker (Ongehuwd)

    2.    Ymkje Ypes Schuitmaker * 04-11-1840 Franeker † 08-03-1878 Franeker x  10-05-1868 Franeker 

           Gerrit Visser (Uit dit huwelijk 4 zoons)

    3.    Geertje Ypes Schuitmaker * 16-03-1843 Franeker x 19-11-1876 Franeker Fokele van der Moolen

           * 12-07-1851 Franeker † 23-10-1898 Loosduinen (Ook wel vermeld onder de naam “van der Tesina”, zoon

           van Jetse Synes van der Molen en Taetske Erasmus Zak)

    4.    Symontje Ypes Schuitmaker * 27-12-1844 Franeker (1 dochter, Partner onbekend)

 

VIb Jetze Leeuwkes Schuitmaker * 20-05-1816 Franeker † 12-01-1890 Franeker x 19-05-1839 

      Franeker Froukje Jans Ernst (dochter van Jan Luijtjes Ernst en Fokje Boomsma) (van Va.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ymkje Jetses Schuitmaker * 20-07-1839 Franeker † 02-08-1839 Franeker

    2.    Leeuwke Jetses Schuitmaker * 04-08-1841 Franeker x 12-05-1861 Franeker Berber Harmens Vijverstra

           * 27‑11‑1838 te Franeker (dochter van Harmen Jelles Vijverstra en Douwtje Riemers de Schaaf)

              (volgt VIIa)

    3.    Fokje Jetses Schuitmaker * 15-08-1845 Franeker x 31-05-1868 Franeker Willem Haitsma * 01-04-1839 Dokkum

           † 23-12-1907 Den Haag (zoon van Jillert Sierks Haitsma en Jantje de Roos)

    4.    Ymkje Jetses Schuitmaker * 30-10-1850 Franeker † 06-12-1856 Franeker

    5.    Jan Jetses Schuitmaker * 14-02-1852 Franeker † 18-05-1852 Franeker

    6.    Jan Jetses Schuitmaker * 19-04-1853 Franeker † 26-06-1853 Franeker

    7.    Jan Jetses Schuitmaker * 08-06-1855 Franeker † 18-12-1855 Franeker

    8.    Sytske Jetses Schuitmaker * 08-06-1855 Franeker † 01-10-1855 Franeker

    9.    Ymkje Jetses Schuitmaker * 11-02-1857 Franeker x 21-05-1876 Franeker Pieter Lucas Kuurstra

           * 18-08-1854 Franeker (zoon van Lucas Jurjens Kuurstra en Anke Pieters Alkema)

   10.    Jan Jetses Schuitmaker * ..07-1859 Franeker † 06-08-1859 Franeker

 

VIc Pieter Leeuwkes Schuitmaker * 22-09-1818 Franeker † 11-05-1885 Franeker x 20-04-1845 Franeker 

      Jurrigje Jans Reen * 03-02-1818 Franeker † 08-12-1895 Franeker (dochter van Jan Jurres Reen en Grietje

      Ytsens de Jong) (van Va.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Leeuwke Pieters Schuitmaker * 04-05-1845 Franeker † 26-01-1900 Franeker (Arbeider) x1 15-10-1871 

           Franeker Jantje Mathijs Ruben * 05-01-1850 Franeker † 05-02-1877 Franeker (dochter van Mathijs Ruben

           en Aaltje Annes Gorter) (volgt VIIb)

           x2 13-05-1877 Franeker Sjoukje Hoekstra * 09-08-1839 Franeker † 28-05-1899 Franeker (dochter van

           IJsbrands Hoekstra en Tjitske Durks Palstra)

    2.    Jan Pieters Schuitmaker * 31-03-1847 Menaldumadeel † 23-08-1911 Franeker x 03-06-1877 Franeker

           Hendrikje Osenga * 01-06-1851 Franeker † 21-07-1920 Franeker (dochter van Enne Bokkes Osenga en

           Antje Jentes Tichelaar) (volgt VIIc)

    3.    Jetse Pieters Schuitmaker * 28-11-1849 Franeker † 24-03-1851 Franeker

    4.    Ype Pieters Schuitmaker * 26-05-1851 Franeker † 21-06-1852 Franeker

    5.    Jetse Pieters Schuitmaker * 23-08-1852 Franeker † 04-06-1853 Franeker

    6.    Grietje Pieters Schuitmaker * 17-04-1854 Franeker x 14-11-1895 Menaldumadeel Jacob Joostes Smits

           * ca. 1846 Engelum (zoon van Joost Jan Smits en Sjoukje Sybrens Zijlstra)

    7.    Jetse Pieters Schuitmaker * 20-09-1859 Franeker † 19-09-1860 Franeker

 

VId Douwe Leeuwkes Schuitmaker * 03-12-1823 Franeker † 09-12-1872 Franeker x1 22-05-1853 Franeker 

     Janke Harmens Hoekstra * 05-02-1830 Ferweradeel † 05-08-1854 Franeker (dochter van Harmen IJsbrands

     Hoekstra en Tjitske Dirks Palstra) (van Va.6) 

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Leeuwke Douwes Schuitmaker * 04-07-1854 Franeker † 18-07-1854 Franeker

 

VIe  Douwe Leeuwkes Schuitmaker * 03-12-1823 Franeker † 09-12-1872 Franeker x2 06-10-1861 Franeker 

       Berber Harmens Hoekstra * 17-03-1833 Franeker † 19-06-1863 Franeker (dochter van Harmen IJsbrands

       Hoekstra en Tjitske Dirks Palstra) (van Va.6)

 

Uit dit huwelijk (erkend bij het huwelijk op 06-10-1861):

 

    1.    Leeuwke Schuitmaker * 29-02-1856 Franeker † 1914 Nieuwleusen x 15-06-1882 Idaarderadeel Geertje

             de Visser * 31-12-1859 Grouw † 15-12-1939 Wolvega (dochter van Jelle Wigles de Visser en Fokje Aizes

           Sytsma) (Uit dit huwelijk 1 levenloze dochter 25-10-1894 Weststellingwerf))

    2.    Harmen Schuitmaker * 16-12-1858 Franeker † 11-05-1930 Franeker x 24-12-1887 Franekeradeel  

           Roelofina Emelia Stringer  * 23-04-1861 Haarlem † 20-07-1942 Franeker (dochter van Thomas Stringer

           en Anny Piers) (volgt VIId)

    3.    Ymkje Douwes Schuitmaker * 17-09-1861 Franeker † 16-01-1945 Leeuwarden (Dienstbode) x 16-05-1891

           Leeuwarden Sjouke Dijkstra * 31-07-1859 Ooststellingwerf † 13-02-1908 Leeuwarden (Bewaarder in de

           Bijzondere Dtrafgevangenis te Leeuwarden) (niet erkende zoon van Meintje Harmens Dijkstra)

 

VIf  Ype Pieters Schuitmaker * 12-10-1815 Franeker † 04-03-1881 Menaldumadeel (In 1862 Scheepstimmerknecht,

       in 1855 en 1856 Scheepstimmerman) x1 03-02-1839 Franeker Etje Christiaans Keyzer * ca. 1816 † 24-12-1848

       Franeker (van Vb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Christiaan Ypes Schuitmaker * 24-04-1839 Groningen † 05-12-1930 Franeker x 20-10-1861 Franeker

           Aukje Ymes Brijker * 08-06-1840 Franeker † 22-01-1915 Franeker  (Dochter van Yme Rinses Brijker

           en Metje Sieds Pinxter) (volgt VIIe) (zie foto grafsteen) (Notitie bij het huwelijk: de bruidegom tekent

           Schuitmaker, de naamstelling in de akte is Schuitemaker)

    2.    Pieter Ypes Schuitmaker * 13-01-1841 † 18-07-1865 Franekeradeel x 16-07-1864 Franekeradeel

           Janke Feddes van der Wey * 27-04-1839 Franekeradeel † 13-10-1875 Franekeradeel (Dochter van Fedde

           Fokkes van der Wey en Antje Pabes Hiemstra) (volgt VIIf)

    3.    Klaas Ypes Schuitmaker * 21-12-1842 Franeker  † 05-04-1926 Den Haag (Arbeider, Nachtwaker, Rietvlechter)

           x 16-04-1876 Leeuwarden Doutje Groenendal * 14-04-1855 Leeuwarden † 24-10-1936 Den Haag

           (Dochter van Johannes Henricus Beuckers Groenendal en Aaltje Brouwer) (volgt VIIg)

    4.    Leeuwke Ypes Schuitmaker * 01-09-1844 Franeker † 12-02-1923 Franeker x1 16-05-1874 Menaldumadeel

           Yfke Jans Wassenaar * 21-10-1851 Berlikum † 13-10-1878 Berlikum (Dochter van Jan Gijsberts Wassenaar

           en Grietje Baukes de Jong) (volgt VIIh)

               x2 01-12-1881 Menaldumadeel Antje Heegstra * 27-01-1845 Dronrijp † 24-04-1926 Menaldumadeel

          (dochter van Michiel Ages Heegstra en Nieske Hendriks Zijlstra)

    5.    IJsbrand Ypes Schuitmaker * 18-01-1847 Franeker † 05-03-1916 Leeuwarden (In 1890 Arbeider te Leeuwarden)

           x 26-06-1880 Leeuwarden Eva Veenstra * 13-11-1854 Leeuwarden † 12-06-1922 Leeuwarden (Natuurlijke

           doch niet erkende dochter van Akkes Joukes Veenstra (In 1880 Arbeidster) (volgt VIIi)

 

VIg Ype Pieters Schuitmaker * 12-10-1815 Franeker † 04-03-1881 Menaldumadeel (In 1862 Scheepstimmerknecht,

       in 1855 en 1856 Scheepstimmerman) x2 25-11-1855 Leeuwarden Pietje Jacobs de Vries * 21-01-1819 Franeker

      † 16-06-1882 Menaldumadeel (dochter van Jacob Gellius de Vries en Trijntje Nauta) (van Vb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacob Ypes Schuitmaker * 10-08-1856 Leeuwarderadeel † 15-08-1856 Leeuwarden

    2.    Trijntje Ypes Schuitmaker * 26-09-1858 Menaldumadeel † 17-11-1858 Menaldumadeel

    3.    Trijntje Ypes Schuitmaker * 20-11-1862 Menaldum † 13-12-1862 Menaldumadeel

 

 

VIh  Klaas Pieters Schuitmaker * 22-11-1823 Franeker † 01-04-1873 Franeker x 10-06-1849 Franeker

       Fransina Reins Wijnstra * 23-02-1823 Franeker † 16-10-1876 Franeker (Dochter van Rein Sakes Wijnstra

       en Sjoukje Jacobs Stallings) (van Vb.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Sjoukje Klases Schuitmaker * 06-04-1850 Menaldumadeel † na 1892 x 10-02-1884 Franeker Sjouke

           Bijlsma * 08-09-1838 Franeker † 10-04-1892 Franeker (Timmerman) (Weduwnaar van Hendrikje Jans Zwart)

           (Zoon van Pieter Gerrits Bijlsma en Hiske Klazes Jongsma)

    2.    Pieter Klases Schuitmaker * 24-06-1852 Menaldumadeel x 10-11-1878 Franeker Trijntje Floris Wassenaar

           * 07-03-1851 Franeker (dochter van Floris Pieters Wassenaar en Metje Dirks Tichelaar) (beiden vertrokken

           naar Chicago, Noord-Amerika op 25-05-1889) (volgt VIIj)

    3.    Femmigje Klases Schuitmaker * 03-01-1854 Menaldumadeel † 01-12-1876 Franeker

    4.    Aukje Klases Schuitmaker * 28-01-1857 Menaldumadeel x 09-06-1878 Franeker Rinse Brijker * 29-12-1857

           Franeker (zoon van Yme Rinses Brijker en Metje Sieds Pinkster)

    5.    Rein Klases Schuitmaker * 14-11-1858 Menaldumadeel † 30-10-1881 Franeker

    6.    Sijke Klases Schuitmaker * 01-05-1861 Menaldumadeel

    7.    Jacob Klases Schuitmaker * 13-12-1862 Menaldumadeel † 03-12-1936 Den Haag (Smid) x1 voor 1887 Amsterdam

           Fijtje Ero * 07-10-1966 Amsterdam † 27-01-1932 Den Haag (Dochter van Jan Ero en Lucia (K)Hempers) (volgt VIIk)

           x2 09-11-1932 Den Haag Trijntje Pel * 27-03-1865 Warga † 26-12-1944 Warnsveld (Dochter van Pieter Lieuwes Pel

           en Wapke Eelkes Hofstra)

    8.    Ype Klases Schuitmaker * 23-09-1865 Menaldumadeel † 06-05-1919 Leeuwarden (Secretaris der Gemeente

           Oosterwolde) x 20-03-1890 Utrecht Jeltje Tjeerdema * 21-06-1866 Ternaard (Dochter van Ruurd Ulbes Tjeerdema

           en Hiltje Geerts Schuurmans) (volgt VIIl)

 

VIi Leeuwke Pieters Schuitmaker * 20-03-1837 Franeker † 27-12-1923 Franeker x 20-12-1868 Franeker 

     Grietje Johannes Stellingwerf * 1834 † 13-11-1909 Franeker (van Vb.9)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Saakje Leeuwkes Schuitmaker * 26-10-1869 Franeker † 11-02-1940 Franeker x 21-06-1896 Franeker

           Jelle Bollema * 29-12-1874 Franeker † 08-08-1950 (Zoon van Marten Bollema en Trijntje Jelles de Jong)

    2.    Femmigje Leeuwkes Schuitmaker * 12-02-1872 Franeker † 27-03-1872 Franeker

    3.    Pieter Leeuwkes Schuitmaker * 04-04-1874 Franeker † 21-03-1892 Franeker

 

VIj Ype Dirks Schuitmaker * 30-03-1812 Franeker † 20-10-1870 Franeker x 21-08-1831 Franeker Maartje 

     Jelles Wobma * 1802 † 29-10-1872 Franeker (Dochter van Jelle Thomas Wobma en Sibbeltje Pieters) (van Vc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Trijntje Ypes Schuitmaker * 22-09-1831 Franeker † 05-10-1831 Franeker

    2.    Trijntje Ypes Schuitmaker * 17-03-1833 Franeker † 29-07-1862 Franeker x 02-11-1856 Franeker

           Pier Frederiks Felkers * 05-03-1832 Jorwerd † 08-01-1893 Franeker

    3.    Sibbeltje Ypes Schuitmaker * 07-09-1834 Franeker † 27-01-1869 Franeker x1 23-10-1853 Franeker

           Ype Willems Mulder * 26-04-1828 Franeker † 04-06-1855 Franeker (Zoon van Willem Klases Mulder en

           Sytske Ypes Schuitmaker, zie IIIa.10) x2 19-04-1857 Gerrit Vellinga * 11-04-1833 Franeker

           † 17-03-1861 Franeker (Zoon van Valentijn Tjepkes Vellinga en Jeltje Gerrits Gerlofsma)

           x3 10-02-1867 Rintje Botes Kuperus * 10-01-1823 Franeker † 11-11-1897 Franeker (Zoon van Bote Klases

           Kuperus en Tjietske Rintjes Andringa)

    4.    Dirk Ypes Schuitmaker * 09-02-1837 Franeker x 21-05-1859 Franekeradeel Klaaske Hessels

           Hoekstra * 08-08-1838 Achlum  † 09-07-1908 Menaldumadeel (Dochter van Hessel Wijbrens Hoekstra

           en Willemke Klazes Ferwerda) (Vertrokken naar Amsterdam) (volgt VIIm)

    5.    Jelle Ypes Schuitmaker * 26-05-1839 Franeker † 29-11-1839 Franeker

    6.    Jelle Ypes Schuitmaker * 16-05-1841 Franeker † 10-08-1841 Franeker

    7.    Jacoba Ypes Schuitmaker * 30-07-1846 Franeker † 24-10-1848 Franeker

 

VIk Douwe Paulus Schuitmaker * 24-04-1828 Franeker x1 23-05-1852 Franeker Maaike Herkes Plantinga

      * 19-11-1829 Franeker † 18-07-1889 Franeker (Dochter van Herke Jans Plantinga en Antje Abes

      Dijkstra) (van Ve.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Paulus Douwes Schuitmaker * 27-09-1853 Franeker † 03-09-1881 Franeker (in 1877 Scheepstimmerknecht)

           x 07-01-1877 Franeker Jessina Johannes Stellingwerf * 17-09-1855 Oosterbierum Barradeel (dochter van

           Johannes Ales Stellingwerf en Ruurdtje Herkes Plantenga) (de moeder van Jesinna en haar schoonmoeder zijn zusters

           voor Paulus werd zijn tante na zijn huwelijk zijn schoonmoeder, voor Jesinna gold hetzelfde. Paulus en Jesinna waren

           neef en nicht) (volgt VIIn)

    2.    Antje Douwes Schuitmaker * 16-05-1856 Franeker † 07-11-1868 Franeker

    3.    Herke Douwes Schuitmaker * 26-03-1862 Franeker † 08-04-1862 Franeker

    4.    Martijntje Douwes Schuitmaker * 03-06-1863 Franeker † 26-06-1863 Franeker

    5.    Herke Douwes Schuitmaker * 06-07-1868 Franeker † 22-07-1942 Goes (Schoolonderwijzer, hoofd der

           school) x1 28-05-1895 Zwolle Geesje Jonkhoff * 10-05-1865 Groningen † 14-09-1911 Enkhuizen (dochter van

           Pieter Jonkhoff en Wemelina Grashuis) (volgt VIIo)

           x2 16-10-1913 Andijk Marijtje Prins * 1887 Andijk (dochter van Dirk Prins en Trijntje Brouwer) (volgt VIIp)

    6.    Martijntje Douwes Schuitmaker * 13-10-1870 Franeker † 06-11-1891 Harlingen

    7.    Antje Douwes Schuitmaker * 07-07-1874 Franeker † 02-11-1890 Franeker

 

 VIl Ype Paulus Schuitmaker * 29-04-1835 Franeker † 13-01-1921 Peins x 11-06-1864 

      Menaldumadeel Janke Sjoerds Riemersma * 20-11-1841 Berlikum, Menaldumadeel † 29-06-1923 

      Sint Jacobiparochie, Het Bildt (Dochter van Sjoerd Douwes Riemersma en Helena Olferts Kiestra)

        (van Ve.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Paulus Ypes Schuitmaker * 11-05-1865 Barradeel† 03-09-1940 Franeker x 14-06-1891 Franeker

          Aaltje Annema * 28-01-1864 Franeker † 21-02-1952 Franeker (Dochter van Willem Annema en

          Jeltje de Vries) (zie foto grafsteen) (volgt VIIq)

    2.   Sjoerd Ypes Schuitmaker * 05-10-1869 Almenum † 07-03-1948 Leeuwarden x 27-02-1897

          Barradeel Pietje de Jong * 01-10-1870 Tzummarum † 18-12-1947 Leeuwarden (Dochter van

                Tjibbe Jitses de Jong en Geeske Gijsberts Heerings) (volgt VIIr)

    3.   Helena Ypes Schuitmaker * 15-03-1874 Peins † 05-10-1942 Het Bildt x 26-05-1900

          Franekeradeel Klaas Albert Wetterauw * 21-05-1875 Sint Jacobiparochie † 20-07-1933 Het Bildt

          (Zoon van Dirk Wetterauw en Klaasje de Boer)

    4.   Douwe Ypes Schuitmaker * 12-05-1878 Franekeradeel † 06-10-1880 Peins, Franekeradeel

          (zie foto grafsteen)

 

VIm Jan Gerrits Schuitmaker * 18-04-1826 Franeker † 05-10-1878 Opsterland x 11-09-1854 Opsterland

       Janna Martinus de Jong * 01-02-1820 Opsterland † 05-11-1882 Opsterland (dochter van Martinus

       Kornelis de Jong en Jetske Michiels Kingma) (van Vg.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Tjitske Schuitmaker * 02-06-1855 Opsterland

    2.    Martinus Schuitmaker * 17-04-1858 Opsterland x Anna Hoogterp * 08-04-1864 Metslawier

           (Uit dit huwelijk: Anna * 21-07-1895 Johannesburg (SA) † 20-03-1979 Enschede, Janna * 27-04-1897

           Johannesburg (SA) † 03-07-1979 Utrecht en Martina * 09-01-1901 Harderwijk † 30-10-1985 Leeuwarden)

    3.    Gerrit Schuitmaker * 21-02-1860 Opsterland

    4.    Levenloze zoon Schuitmaker * 04-03-1862 Opsterland

    5.    Kornelis Schuitmaker  * 26-12-1863 Opsterland

 

 

VIn  Ype Gerrits Schuitmaker * 21-09-1829 Franeker † 20-09-1920 Rotterdam (Nieuwe Zaagmolenstraat 8a)

       (Scheepstimmerknecht) (zie foto)

       x 08-08-1853 Opsterland Gelske Jacobs Veenstra * 22-09-1828 Tietjerksteradeel

       † 03-02-1913 Leeuwarden (zie foto) (dochter van Jacob Luites Veenstra * 23-12-1792 Haulerwijk

       x 19-12-1816 Ureterp † 09-07-1849 Leeuwarden en Aaltje Hendriks Busman * 07-03-1796 Bakkeveen  

       † 03-03-1872 Leeuwarden) (van Vg.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Tjitske Ypes Schuitmaker * 07-10-1853 Gorredijk (Opsterland) † 19-01-1941 Rotterdam x 20-05-1883

           Franeker Hessel Pieters Brijker * 08-12-1860 Franeker (Zoon van Pieter Hessels Brijker en Tjietske Pieters Alkema)

    2.    Alida Ypes Schuitmaker * 1857 Hoogezand † 30-09-1589 Noordhorn (Gr.) gem. Zuidhorn

    3.    Gerrit Ypes Schuitmaker * 25-08-1859 Noord(Zuid)horn (Gr.) † 10-07-1944 Rotterdam x 15-03-1894 Deventer

           Bertha Antonetta Maria Wirds * 14-08-1863 Deventer † 14-07-1940 Rotterdam (Dochter van Theodorus Wirds en

           Johanna Harmina Hoogeman) (volgt VIIs)

    4.    Aaltje Ypes Schuitmaker * 20-04-1863 Leeuwarden x 22-11-1899 Tilburg Simon Roos * 10-04-1866 Maasdam

           (zoon van Adrianus Roos en Jannigje Kranendonk)

    5.    Jacob Ypes Schuitmaker * 17-02-1867 Leeuwarden (Ladingmeester) x 29-09-1892 Deventer Antonia

           Petronella Wirds * 16-11-1866 Arnhem (Dochter van Theodorus Wirds en Johanna Harmina Hoogeman)

           (volgt VIIt)

    6.    Sikke Schuitemaker * 15-02-1870 Leeuwarden (door een fout in de geboorteakte wordt de naam gewijzigd in

           Schuitemaker en zal deze naam in de navolgende generaties zo doorgaan, zie akte) † 25-08-1950

           Leidschendam (wonende Rotterdam) (Scheepstimmerman HAL) x1 25-11-1893 Leeuwarden (zie foto)

           Jeltje Douwes Braaksma * 22-03-1872 Ferweradeel † 14-04-1914 Rotterdam (zie foto) (dochter van

           Douwe Jelles Braaksma * 07-08-1841 Ferwerd x 27-05-1865  Ferweradeel † 29-07-1914 Hallum en

           Foekje Pieters Wiersma * 16-06-1842 Ferweradeel † 21-07-1878 Ferweradeel) (volgt VIIu)

              x2 15-03-1916 Rotterdam Cornelia Burggraaf * 26-10-1883 Lekkerkerk (gescheiden 15-10-1934)

           (Dochter van Barend Burggraaf en Pieternella Jacoba Smits) (volgt VIIv)

    7.     Ieke Ypes Schuitmaker * 25-10-1875 Huizen (Leeuwarderadeel)

 

VIo Hendrik Gerrits Schuitmaker * 28-06-1834 Franeker † 15-03-1907 Schoterland x1 13-10-1860 Gorredijk

      Antje Sierds Dragstra * 14-11-1834 Engwirden † 15-09-1871 Opsterland (Dochter van Sier Theunis Dragstra en Fokje

      Joghums Kalsbeek) (van Vg.4)

 

Uit dit eerste huwelijk:

 

    1.    Tjitske Schuitmaker * 08-01-1861 Opsterland

    2.    Fokje (Fannie) Schuitmaker  * 28-02-1863 Opsterland † 00-07-1938 Grand Rapids, Kent MI x 11-08-1883

           Dantumadeel Pieter Wybes Schingenga * 21-03-1860 Wymbritseradeel † 00-07-1934 Grand Rapids, Kent MI

           (zoon van Wybe Schingenga en Trijntje de Vries)

    3.    Barbera Schuitmaker * 01-01-1865 Opsterland † 25-09-1876 Opsterland

    4.    Sierd Schuitmaker * 17-11-1866 Opsterland † ..-11-1949 Grand Rapids, Kent MI (begraven november 1949 te

           Grand Rapids Washington Park Memorial Gardens. Begraven in 1 graf samen met zijn vrouw Riemkje (Rena) en

           dochter Anna (Anne), tekst op de steen is We Miss You!. (Water Inspector for the city of Grand Rapids)

           x 30‑10‑1907 Grand Rapids Kent Michigan Riemke Jans (Rena) Jansen * 09‑02‑1869 Barradeel

           † ..-04-1955 Grand Rapids, begraven te Grand Rapids Washington Park Memorial Gardens (geëmigreerd op

           07‑03‑1901 naar Grand Rapids. Dochter van Jan Hendriks Jansen en Fentje Pieters Herrema) (volgt VIIw)

    5.    Jacoba Schuitmaker * 13-10-1869 Gorredijk † 17-07-1913 x 22-05-1897 Leeuwarden Ruurd Span

           * 13-02-1873 Leeuwarden † 13-03-1949 Leeuwarden (zoon van Sjoerd Ruurds Span en Aaltje Franzes de Vries)

    6.    Gerrit Schuitmaker * 23-08-1871 Opsterland † 11-06-1932 Leeuwarden x1 04-07-1901 Tetje

             van der Molen * 02-01-1873 Oosternijkerk † 07-12-1926 Lemsterland (dochter van Bening van der

           Molen en Antje Tilkema) x2 04-08-1927 Echten Martha Zijlstra † na 1961

 

VIp Hendrik Gerrits Schuitmaker * 28-06-1834 Franeker † 15-03-1907 Schoterland x2 02-03-1876 Opsterland

      Trijntje Agter * 26-03-1839 Opsterland † 19-12-1876 Opsterland (Dochter van Jan Sytzes Agter en Bartje

      Uilkes Steltema) (van Vg.4)

 

Uit dit tweede huwelijk:

 

    1.    Bartje Schuitmaker * 08-12-1876 Opsterland † 13-04-1949 Langedijk x 04-10-1907 Baflo Eize Zaagman

              * 08-02-1880 Den Andel (Zoon van Popke Zaagman en Sjouktje Jacobs Werkman)

 

 

– VII –

VIIa Leeuwke Jetses Schuitmaker * 04-08-1841 Franeker x 12-05-1861 Franeker Berber Harmens Vijverstra

       * 27‑11‑1838 te Franeker (dochter van Harmen Jelles Vijverstra en Douwtje Riemers de Schaaf)

        (van VIb.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jetse Leeuwkes Schuitmaker * 22-04-1862 Franeker

    2.    Harmen Leeuwkes Schuitmaker * 15-06-1863 Franeker † 09-01-1909 Amsterdam (Loodgieter) x 09-01-1902

           Amsterdam Jacoba Johanna van Proosdij * 29-09-1861 Amsterdam (volgt VIIIa)          

    3.    Jan Leeuwkes Schuitmaker * 03-02-1865 Franeker † 20-07-1938 Heemstede x 11-09-1889 Amsterdam

           Ji(e)tske Lowie * 19-01-1865 Franeker † 11-04-1930 Heemstede (dochter van Leeuwke Lowie en Eelkje Tjommes Wynia

           (volgt VIIIb)

    4.    Anne Leeuwkes Schuitmaker * 16-01-1867 † 04-09-1867 Franeker

    5.    Froukje Leeuwkes Schuitmaker * 10-06-1869 Franeker x 14-11-1895 Den Helder Johannes Jacobus

           Oosterbaan * 1872 Amsterdam (Telegrambesteller) (zoon van Christiaan Oosterbaan winkelier en

           Christina Petronella van den Berg)

    6.    Douwe Leeuwkes Schuitmaker * 20-11-1870 Franeker † 06-09-1875 Franeker

    7.    Douwe Leeuwkes Schuitmaker * 06-06-1876 † 10‑10‑1950 Scheveningen x1 15‑08‑1900 Amsterdam

           Albertje Sikma * 15‑09‑1875 Leeuwarden † 30‑05‑1928 Den Haag (dochter van Arend Sikma en Antje

            Heegstra) (volgt VIIIc)

            x2 01‑10‑1930 Den Haag Kornelia Raangs * 17‑08‑1886 Winsum

 

VIIb  Leeuwke Pieters Schuitmaker * 04-05-1845 Franeker † 26-01-1900 Franeker (Arbeider) x1 15-10-1871 

        Franeker Jantje Mathijs Ruben * 05-01-1850 Franeker † 05-02-1877 Franeker (dochter van Mathijs Ruben

        en Aaltje Annes Gorter) (van VIc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jurrigje Leeuwkes Schuitmaker * 15-01-1871 Franeker (Kind erkend bij huwelijk ouders) † 27-03-1948 Den Haag

           x 22-05-1895 Amsterdam Antonius Petrus van Kempen * 10-04-1871 Rotterdam † 02-06-1946 Den Haag

    2.    Aaltje Leeuwkes Schuitmaker * 14-04-1873 Franeker † 26-11-1944 Amsterdam  (Beroep ca.

           1900 dienstbode/werkster te Amsterdam)

    3.    Grietje Leeuwkes Schuitmaker * 01-07-1876 Franeker † 13-02-1932 Den Haag x Willem van Streijl

 

 VIIc Jan Pieters Schuitmaker * 31-03-1847 Menaldumadeel  23-08-1911 Franeker x 03-06-1877 Franeker

        Hendrikje Osenga * 01-06-1851 Franeker † 21-07-1920 Franeker (dochter van Enne Bokkes Osenga en

        Antje Jentes Tichelaar) (van VIc.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Pieter Jans Schuitmaker * 27-03-1878 Franeker † 08-12-1943 Franeker x1 24-02-1901 Franeker Geeske van der Veen

           * 01-10-1879 † 27-12-1923 Franeker (dochter van Jolke Lolkes van der Veen en Antje Dijkstra) (Kind erkend bij huwelijk

           ouders d.d. 30 november 1879) (volgt VIIId)

           x2 16-08-1928 Franeker Minke van der Veen * 16-10-1888 Franeker (dochter van Jolke Lolkes van der Veen en

           Antje Dijkstra)

    2.    Antje Jans Schuitmaker * 05-09-1879 Franeker † 07-04-1963 Dronrijp x 16-05-1905 Franeker Tamme Krottje

           * 05-10-1879 Het Bildt † 23-12-1962 Menaldum (Zoon van Berend Krottje en Ettje Reitsma)

 

VIId  Harmen Schuitmaker * 16-12-1858 Franeker † 11-05-1930 Franeker x 24-12-1887 Franekeradeel  

        Roelofina Emelia Stringer * 23-04-1861 Haarlem † 20-07-1942 Franeker (dochter van Thomas Stringer en

        Anny Piers) (van VIe.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Douwe Schuitmaker * 29-01-1888 † 09-06-1888 Franekeradeel

    2.    Annij Schuitmaker * 12-06-1889 † 06-07-1973 Franeker x 02-06-1907 Franeker Rein Bouma

    3.    Douwe Schuitmaker * 06-10-1890 † 23-03-1891 Franekeradeel

    4.    Leeuwktje Schuitmaker * 21-06-1892 Feerwerd/Ezinge † 09-11-1969 Eindhoven x 18-09-1919 Franeker

           Gerrit van der Spoel * 09-03-1890 Bolsward † 13-11-1980 Eindhoven (zoon van Auke Gerrits van der Spoel

           en Rinske Tijsma)

    5.    Douwe Schuitmaker * 05-01-1894 Ezinge (gem. Feerwerd) † 03-12-1950 Franeker  x1 09-03-1916 Franeker

           Sipkje Blesma * 07-04-1895 † 09-03-1937 Franeker (dochter van Freerk Blesma en Ytje van Hoorn)

           (zie foto grafsteen) (volgt VIIIe)

           x2 11-11-1939 Franeker Jetske Grenzenberg * 02-02-1901 Leeuwarden † 10-03-1976 Franeker (dochter

           van Jan Grenzenberg en Aaltje Kamstra) (zie foto grafsteen) (volgt VIIIf)

    6.    Berber Schuitmaker * 1896 Ezinge/Feerwerd † 16-06-1897 Feerwerd

    7.    Thomas Schuitmaker * 1896 Ezinge/Feerwerd † 27-07-1897 Feerwerd

    8.    Thomas Schuitmaker * 22-10-1897 Ezinge/Feerwerd † 27-07-1980 Franeker (Arbeider, Kruidenier,

           Hotelhouder Nieuwe Doelen te Franeker) x 22-02-1922 Franeker Minke Ploegstra * 02-11-1904 Gaasterland

           † 1985 (volgt VIIIg)

 

VIIe Christiaan Ypes Schuitmaker * 24-04-1839 Groningen † 05-12-1930 Franeker x 20-10-1861 Franeker

       Aukje Ymes Brijker * 08-06-1840 Franeker † 22-01-1915 Franeker (Dochter van Yme Rinses Brijker

       en Metje Sieds Pinxter) (Notitie bij het huwelijk: de bruidegom tekent Schuitmaker, de naamstelling in de akte is

       Schuitemaker) (van VIf.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Yme Christiaans Schuitmaker * 30-06-1862 Franeker † 19-04-1868 Franeker

    2.    Jochum Schuitmaker * 09-10-1863 Franeker † 09-08-1944 Amsterdam Marie Teakema * 10-05-1857

           Amsterdam † 20-02-1939 Amsterdam (Uit dit huwelijk 2 dochters)

    3.    Metje Schuitmaker * 25-04-1865 Franeker † 11-01-1957 Salem, Mc. Minnville, Oregon (USA)

             x 24-02-1884 Franeker Daniel Strikwerda * 03-05-1857 † 01-11-1948 Perrydale, Polk Co (USA)

           (Zoon van Tjalling Strikwerda en Tjietske Tolsma)

    4.    Etje Christiaan Schuitmaker * 08-10-1867 Franeker † 11-11-1867 Franeker

    5.    Yme Christiaan Schuitmaker * 22-02-1877 Franeker † 16-09-1961 Leeuwarden (Fries toneelschrijver)

           (zie foto’s en Wikipedia)

           x1 23-07-1903 Franeker Maartje Sytsma * 05-03-1881 Achlum † 02-02-1933 Leeuwarden (volgt VIIIh)

           x2 02-07-1934 Grouw Boukje Schaafsma * 30-09-1902 Warga † 01-10-1987 Leeuwarden

           (dochter van Gerben Schaafsma en Matsen Terpstra) (volgt VIIIi)

 

VIIf Pieter Ypes Schuitmaker * 13-01-1841 Franeker † 18-07-1865 Franekeradeel x 16-07-1864 Franekeradeel

      Janke Feddes van der Wey * 27-04-1839 Franekeradeel † 13-10-1875 Franekeradeel (Dochter van Fedde

      Fokkes van der Wey en Antje Pabes Hiemstra) (van VIf.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Antje Pieters Schuitmaker * 31-05-1865 † 07-10-1885 Franekeradeel

 

VIIg Klaas Ypes Schuitmaker * 21-12-1842 Franeker † 05-04-1926 Den Haag (Arbeider, Nachtwaker, Rietvlechter)

        x 16-04-1876 Leeuwarden Doutje Groenendal * 14-04-1855 Leeuwarden † 24-10-1936 Den Haag

       (Dochter van Johannes Henricus Beuckers Groenendal en Aaltje Brouwer) (van VIf.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ype Schuitmaker * 25-07-1876 Leeuwarden † 18-08-1952 Leidschendam (Metselaar) x 17-05-1899 Den Haag

           Gerdina Hendrika Hubers * 20-10-1877 Papendrecht † 11-03-1951 Schiedam (dochter van Gerrit Hendrik

           Hubers en Machielda Teuntje Nelemans) (volgt VIIIj)

    2.    Johannes Hendricus Schuitmaker * 28-05-1878 Leeuwarden † 12-05-1883 Den Haag

    3.    Aaltje Schuitmaker * 19-07-1880 Leeuwarden † 15-06-1961 Den Haag x 06-03-1907 Den Haag Antoon Kuijten

           * 13-08-1880 Waalwijk † 16-12-1953 Den Haag

    4.    Christiaan Schuitmaker * 27-07-1882 Den Haag † 28-06-1953 Den Haag (Marktkoopman) x 18-07-1906 Den Haag

           Petronella Schijff * 19-11-1880 Den Haag (dochter van Johannes Adriaan Schjff en Martina Suttorp) (volgt VIIIk)

    5.    Johannes Henricus Schuitmaker * 14-10-1883 Den Haag † 17-06-1976 Den Haag (Schoenmaker, Winkelier)

            x1 15-09-1909 Den Haag Anna Catharina Benraadt * 20-03-1884 Den Haag † 18-06-1950 Den Haag

           (dochter van Johannes Adrianus Benraadt en Jantje Wijkhuizen) (volgt VIIIl)

            x2 28-02-1951 Den Haag Carolina Petronella Oosterveen * 30-11-1903 Den Haag † 12-08-1970 Den Haag

 

VIIh Leeuwke Ypes Schuitmaker * 01-09-1844 Franeker † 12-02-1923 Franeker x 16-05-1874 Menaldumadeel

        Yfke Jans Wassenaar * 21-10-1851 Berlikum † 13-10-1878 Berlikum (Dochter van Jan Gijsberts Wassenaar

        en Grietje Baukes de Jong) (van VIf.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ype Schuitmaker * 26-01-1875 Menaldumadeel

    2.    Jan Schuitmaker * 06-05-1876 Menaldumadeel

 

VIIi IJsbrand Ypes Schuitmaker * 18-01-1847 Franeker † 05-03-1916 Leeuwarden (In 1890 Arbeider te Leeuwarden)

      x 26-06-1880 Leeuwarden Eva Veenstra * 13-11-1854 Leeuwarden † 12-06-1922 Leeuwarden (Natuurlijke

      doch niet erkende dochter van Akkes Joukes Veenstra) (In 1880 Arbeidster) (van VIf.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Joukje Schuitmaker * 21‑07‑1879 Leeuwarden † 08‑07‑1950 Leeuwarden x 13‑05‑1911 Leeuwarden Okke

            van der Wal * 06-04-1885 Henaardenradeel

     2.    Akke Schuitmaker * 25-07-1881 Leeuwarden † 03-03-1950 Leeuwarden Ongehuwd (Groenteventster)

           (volgt VIIIm)

    3.    Christiaan Schuitmaker * 08‑06‑1884 Leeuwarden † 28‑07‑1884 Leeuwarden

    4.    Frederika Schuitmaker * 03‑07‑1885 Leeuwarden † 04‑12‑1934 Amsterdam x 07‑09‑1907 Leeuwarden

           Jospeh Jacobus Juffermans * 04‑03‑1881 Leiderdorp † Den Haag (zoon van Theodorus Juffermans en Clasina

            Maria Bellekom)

     5.    Ype Schuitmaker * 26‑02‑1888 Leeuwarden † 17‑03‑1906 Leeuwarden

    6.    Auke Schuitmaker * 22-09-1890 Leeuwarden † 06-08-1948 Leeuwarden x 24-08-1912 Leeuwarden

           Geertruida van Cleef * 20-12-1892 Leeuwarden (dochter van Pieter Johannes van Cleef en Anna Elisabeth

           Boonstra) (volgt VIIIn)

     7.     Lieuwe Schuitmaker * 25‑06‑1893 Leeuwarden † 04‑06‑1896 Leeuwarden

 

VIIj Pieter Klases Schuitmaker * 24-06-1852 Menaldumadeel x 10-11-1878 Franeker Trijntje Floris Wassenaar

       * 07-03-1851 Franeker (dochter van Floris Pieters Wassenaar en Metje Dirks Tichelaar) (beiden vertrokken

       naar Chicago, Noord-Amerika op 25-05-1889) (van VIg.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Klaas (Claude) Schuitmaker * 14-02-1879 † na 1910 Cook, Illinois (vertrokken naar Chicago, Noord-Amerika

           op 25-05-1889)

 

VIIk Jacob Klases Schuitmaker * 13-12-1862 Menaldumadeel † 03-12-1936 Den Haag (Smid) x1 voor 1887 Amsterdam

        Fijtje Ero * 07-10-1966 Amsterdam † 27-01-1932 Den Haag (Dochter van Jan Ero en Lucia (K)Hempers) (van VIh.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Klaas Schuitmaker * 1887 Amsterdam † 16-09-1901 Den Haag

    2.    Francina Schuitmaker * 19-07-1891 Amsterdam † 21-12-1948 Den Haag x 21-12-1948 Den Haag Thomas

           Johannes Hendrikus van Onzen * 13-11-1890 Arnhem

    3.    Jan Schuitmaker * 02-02-1895 Amsterdam † 09-04-1954 Den Haag (Bleker, Pianist) x1 30-09-1916 Wormerveer Grietje

           Prins (Gescheiden 06-06-1929) (Uit dit huwelijk 2 dochters)

           x2 28-08-1929 Den Haag Petronella Bernarda van der Lem * 28-03-1905 Den Haag

    4,    Lucia Schuitmaker * 24-12-1896 Den Haag † 27-06-1983 Den Haag x Adrianus Sigle * 1890 † 16-05-1942 Den Haag

 

VIIl Ype Klases Schuitmaker * 23-09-1865 Menaldumadeel † 06-05-1919 Leeuwarden (Secretaris der Gemeente

        Oosterwolde) x 20-03-1890 Utrecht Jeltje Tjeerdema * 21-06-1866 Ternaard (Dochter van Ruurd Ulbes Tjeerdema

        en Hiltje Geerts Schuurmans) (van VIh.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Klaas Pieters Schuitmaker * 29-07-1890 Vlaardingen † 08-11-1980 Den Haag (geëmigreerd naar Soerabaya,

          Indonesië) x1 20-05-1915 Utrecht (bij volmacht) Wilhelmina van Lohuizen * 1890 Epe (dochter van Jacobus van

          Lohuizen en Henrietta Charlotte Kersten) (Gescheiden voor 1926, Klaas ontmoette in Nederlands Indie een andere vrouw)

          x2 20-11-1926 Padang NI Martha Mathilde Becker * 14-06-1891 Djakarta, Indonesie † 31-10-1980 Den Haag

 

VIIm Dirk Ypes Schuitmaker * 09-02-1837 Franeker x 21-05-1859 Franekeradeel Klaaske Hessels Hoekstra

          * 08-08-1838 Achlum † 09-07-1908 Menaldumadeel (Dochter van Hessel Wijbrens Hoekstra en Willemke

         Klazes Ferwerda) (Vertrokken naar Amsterdam) (van VIj.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Willemke Schuitmaker * 03-07-1861 Franeker † 12-10-1861 Leeuwarderadeel

    2.    Willemke Schuitmaker * 1862 Leeuwarderadeel † 18-03-1864 Leeuwarderadeel

    3.    Ype Schuitmaker * 09-04-1864 Leeuwarderadeel

    4.    Willemke Schuitmaker * 08-07-1865 Leeuwarderadeel † 29-08-1865 Leeuwarderadeel

    5.    Hessel Schuitmaker * 07-10-1866 Leeuwarderadeel † 19-10-1866 Leeuwarderadeel

    6.    Hessel Schuitmaker * 21-09-1868 Leeuwarderadeel † 11-01-1870 Leeuwarderadeel

    7.    Harmen Schuitmaker * 06-12-1869 Leeuwarderadeel

    8.    Hessel Schuitmaker * 25-06-1871 Leeuwarderadeel † 10-12-1871 Leeuwarderadeel

    9.    Jacob Schuitmaker * 02-10-1872 Leeuwarderadeel † 30-07-1873 Leeuwarderadeel

   10.   Willemke Schuitmaker * 28-07-1874 † 05-01-1878 Rauwerdehem

   11.   Jacob Schuitmaker * 01-12-1877 Rauwerdehem

 

VIIn  Paulus Douwes Schuitmaker * 27-09-1853 Franeker † 03-09-1881 Franeker (in 1877 Scheepstimmerknecht)

         x 07-01-1877 Franeker Jessina Johannes Stellingwerf * 17-09-1855 Oosterbierum Barradeel (dochter van

         Johannes Ales Stellingwerf en Ruurdtje Herkes Plantenga) (de moeder van Jesinna en haar schoonmoeder zijn zusters

         voor Paulus werd zijn tante na zijn huwelijk zijn schoonmoeder, voor Jesinna gold hetzelfde. Paulus en Jesinna waren

         neef en nicht) (van VIk.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Douwe Paulus Schuitmaker * 06-03-1877 Franeker † 13-07-1957 Rotterdam x1 09-12-1903 Rotterdam

           Geertje Roersma * 20-05-1883 Leeuwarden (dochter van Johannes Roersma en Atje Boonstra) (volgt VIIIo)

           x2 30-07-1924 Rotterdam Johanna van Buren * 02-02-1882 Rockanje (Dochter van Frans van Buren en Johanna

           Goedendorp)

    2.    Johannes Paulus Schuitmaker * 10-03-1878 Franeker † 30-03-1878 Franeker

    3.    Maaike Paulus Schuitmaker * 13-02-1879 Franeker † 23-04-1956 Almelo x 06-08-1910 Duisburg (Dld)

           x Cornelis van der Poll  * 07-09-1872 Brakel † 26-05-1953 Almelo

    4.    Ruurdtje Paulus Schuitmaker * 31-03-1880 Franeker † 30-08-1951 Almelo x 24-09-1902 Rotterdam

           Ate de Vries * 09-10-1875 Achlum † 19-06-1938 Almelo (zoon van Tjerk Jogchums de Vries en Sytske Ates Wierda)

    5.    Paulus Paulus Schuitmaker * 05-01-1882 Franeker † 04-06-1928 Den Haag x Maria Dam † na 1928 Den Haag

 

VIIo Herke Douwes Schuitmaker * 06-07-1868 Franeker † 22-07-1942 Goes (Schoolonderwijzer, hoofd der

        school) x1 28-05-1895 Zwolle Geesje Jonkhoff * 10-05-1865 Groningen † 14-09-1911 Enkhuizen (dochter van

        Pieter Jonkhoff en Wemelina Grashuis) (van VIk.5)

 

Geesje startte haar carrière bij de dames van Hoop. De dames van Hoop waren weg van haar, evenals van haar moeder.

Toen ze 25 was ontmoette Geesje Alko Helmers Jansen, een bakker uit Nieuwe Schans. Liefde maakt blind, soms letterlijk want

Alko zag er uit als een zombie. De vader van Geesje was tegen deze relatie, ondanks dat trouwde Geesje op 13 mei 1892 met Alko.

Samen starten ze een bakkerij op ‘t Schuitendiep. Op 9 juni 1893 overleed Alko aan tuberculose, net nadat hun eerste zoontje was

geboren, die overigens een paar dagen later al weer overleed. Geesje bleef achter met een hoop schulden en tuberculose, ze ging

weer aan het werk als dienstmeisje, in een huis in Vorden. Daar ontmoette zij Herke Schuitmaker, een leraar aan de plaatselijke

Christelijke school. Herke vroeg Geesje ten huwelijk, ze waarschuwde hem dat ze tbc had maar liefde maakte weer blind.

Herke was hoofd van de school, Doorn, Doldersche Weg, Enkhuizen. In Enkhuizen overleed Geesje, Herke hetrouwde met

Marijtje Prins uit Andijk. Het was geen gelukkig huwelijk vanwege de mentale problemen van Herke. Hij nam een baan aan als leraar

in Amsterdam maar vond geen plek om te wonen. Hij verliet zijn vrouw en kinderen om aan de slag te gaan als hoofdmeester in

Limburg en later in Zeeland. Zoon Peter (van Herke en Geesje) was intelligent maar moest van zijn vader van school af om geld

te verdienen. Later ging Peter reizen, naar Friesland en Duitsland, in 1920 emigreerde hij definitief naar Amerika. Hij trouwde daar

met Mary Francis Highsmit. Ze woonden in Noord Florida, Mary was verpleegster, hij werkte in een boomkwekerij.

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Elisabeth Schuitmaker * 06-02-1896 † 10-12-1896

    2.    Elisabeth Wemelina Maria Schuitmaker * 11-04-1901 Doorn † 08-02-1902 Doorn

    3.    Peter Douwe Schuitmaker * 26-01-1904 Doorn † 09-05-1996 Duval Florida USA x Mary Francis Highsmit (Peter Douwe

           vertrok op 19-jarige leeftijd naar Amerika en heeft zijn naam gewijzigd in Shoemaker) (volgt VIIIp)

 

VIIp Herke Douwes Schuitmaker * 06-07-1868 Franeker † 22-07-1942 Goes (Schoolonderwijzer, hoofd der

       school) x2 16-10-1913 Andijk Marijtje Prins * 1887 Andijk (dochter van Dirk Prins en Trijntje Brouwer) (van VIk.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Douwe Herke Schuitmaker * 23-01-1915 Enkhuizen † 08-07-1945 Ceylon (Sergeant vliegtuigtelegrafist

           in dienst van de Nederlandse Marine) (Douwe is op 05-10-1938 aan boord van de Johan van Oldebarneveldt met

           Froukje Smilde verloofd maar tot een huwelijk is het niet gekomen)

    2.    Dirk Schuitmaker * 05-10-1916 Enkhuizen † 02-08-2000 Breda x 1942 met Stoffelina Adriana (Lien) Joosse

           * 31-07-1916 Colijnsplaat † 13-02-2002 Breda  (volgt VIIIq)

 

VIIq Paulus Ypes Schuitmaker * 11-05-1865 Barradeel† 03-09-1940 Franeker x 14-06-1891 Franeker

       Aaltje Annema * 28-01-1864 Franeker † 21-02-1952 Franeker (Dochter van Willem Annema en

       Jeltje de Vries) (van VIl.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Ype Paulus Schuitmaker * 18-12-1897 Franekeradeel † 14-12-1966 Beemster (Ongeval, begraven te Peins)

           (Architect, Waterbouwkundige) x 03-07-1924 Dronrijp Froukje de Haan * 29-04-1897 Dronrijp † 04-06-1990

           Heerhugowaard (Dochter van Jacob de Haan en Froukje Koldijk) (zie foto grafsteen) (volgt VIIIr)

    2.    Willem Paulus Schuitmaker * 27-03-1900 Franekeradeel (Peins) † 27-10-1943 Nijmegen (Tekenaar, leraar NO

           Ambachtsschool) x 28-07-1926 Roterdam Sjoukje Bakker * 14-08-1901 Rotterdam † 09-12-1985 Nijmegen

           (dochter van Jan Bakker en Marijke Oevering) (volgt VIIIs)

 

VIIr Sjoerd Ypes Schuitmaker * 05-10-1869 Almenum † 07-03-1948 Leeuwarden x 27-02-1897

       Barradeel Pietje de Jong * 01-10-1870 Tzummarum † 18-12-1947 Leeuwarden (Dochter van

      Tjibbe Jitses de Jong en Geeske Gijsberts Heerings) (van VIl.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Geeske Sjoerds Schuitmaker * 05-01-1898 Het Bildt (St. Annaparochie) † 21-05-2000

           Menaldumadeel x 1930 Andries van der Weide † 1976 (Veehouder)

    2.    Ype Sjoerds Schuitmaker * 27-01-1902 Het Bildt † 1975 x IJtske Postma * 1903 † 12-07-1982

           Wolvega (volgt VIIIt)

 

VIIs Gerrit Ypes Schuitmaker * 25-08-1859 Noord(Zuid)horn (Gr.) † 10-07-1944 Rotterdam x 15-03-1894 Deventer

        Bertha Antonetta Maria Wirds * 14-08-1863 Deventer † 14-07-1940 Rotterdam (Dochter van Theodorus Wirds en

        Johanna Harmina Hoogeman) (van VIn.3)

 

Door dit huwelijk gewettigd:

 

    1.    Gerhard Schuitmaker * 03-06-1884 Deventer † 29-11-1944 Rotterdam (IJzersjouwer) x 10-11-1909 Rotterdam

           Hendrika van Ammelrooij * 05-09-1886 Dordrecht † 15-10-1946 Rotterdam (dochter van Teunis van Ammelrooij

           en Hendrika Koopman) (volgt VIIIu)

    2.    Antonia Johanna Schuitmaker * 25-09-1888 Deventer † 08-06-1980 Rotterdam x1 06-04-1910 Rotterdam

           Klaas Veerman  * 14-08-1881 Blokzijl † 04-03-1921 Rotterdam (zoon van Leendert Veerman en Gerritje Witteveen)

           x2 19-12-1945 Rotterdam Joseph Franciscus Hubertus Engelen * 15-07-1883 Rotterdam † 01-09-1977 Rotterdam

    3.    Ype Schuitmaker * 28-08-1892 Deventer † 13-07-1971 Rotterdam (Electrisch lasscher) x 14-05-1919 Rotterdam

           Martha Neletta Poots * 11-10-1894 Dordrecht (dochter van Gerardus Martinus Poots en Margaretha

           Neletta Wijs) (volgt VIIIv)

    4.    Theodoor Schuitmaker * 11-09-1894 Rotterdam † 26-09-1966 Rotterdam (Kraanmachinist) x 28-01-1931

           Rotterdam Cornelia Wilhelmina Klaassen * 13-05-1894 Rotterdam † 29-11-1969 Rotterdam

    5.    Albertus Antonius Sikke Schuitmaker * 19-05-1896 Rotterdam † 16-06-1955 Rotterdam (Constructiebankwerker)

           x 17-10-1928 Rotterdam Eliza Maria Klaassen * 13-12-1900 Rotterdam (volgt VIIIw)

    6.    Antonius Frederiekus Schuitmaker  * 26-04-1898 Rotterdam † 28-03-1961 Rotterdam (Ketelmaker)

           x 05-09-1928 Rotterdam Wilhelmina Moerkerk * 04-02-1899 Rotterdam

    7.    Albertha Maria Schuitmaker * 1901 Rotterdam x 12-09-1923 Rotterdam Anthonius Adrianus

           Naaijkers * 1895 Utrecht (zoon van Adrianus Cornelis Naaijkers en Hendrina Johanna Straatman)

    8.    Catherina Maria Schuitmaker * 14-05-1904 Rotterdam † 18-12-1980 Rotterdam x 07-08-1929 Rotterdam

           Jan van Buitenen * 08-04-1892 Charlois † 23-03-1968 Rotterdam

    9.    Jakobus Frederikus Schuitmaker * 01-05-1906 Rotterdam

 

VIIt Jacob Ypes Schuitmaker * 17-02-1867 Leeuwarden (Ladingmeester) † voor 1939 Rotterdam x 29-09-1892

       Deventer Antonia Petronella Wirds * 16-11-1866 Arnhem † 28-05-1939 Rotterdam (Dochter van Theodorus Wirds

       en Johanna Harmina Hoogeman) (van VIn.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Gelske Schuitmaker * 12-02-1890 Deventer † 24-09-1976 Rotterdam x 29-08-1917 Rotterdam Mattheus

           Johannes Konings * 13-11-1892 Delft (zoon van Mattheus Konings en Barbara van der Helm)

    2.    Johanna Hermina Schuitmaker * 11-07-1893 Rotterdam † 19-09-1976 Poortugaal x 04-03-1914 Rotterdam

           Cornelis Blok * 28-01-1891 Oudenhoorn (zoon van Johannes Blok en Jannetje Westendorp)

    3.    Ype Schuitmaker * 25-12-1894 Rotterdam † 05-07-1957 Hoboken, Hudson (New Jersey) (geëmigreerd naar

           Amerika in 1924) x 03-01-1927 Hoboken (New Jersey) Anna Greta Runge * 06-03-1894 Bremen † ..-10-1977

           Toms River (New Jersey) (volgt VIIIx)

    4.    Theodora Schuitmaker * 29-10-1896 Rotterdam † 03-05-1977 Rotterdam x 07-06-1928 Alkmaar Seraphin Jean

           Charles Bruchez * 04-06-1872 Vevey (CH) † 07-04-1947 Rotterdam

    5.    Jacobus Schuitmaker * 17-10-1898 Rotterdam † 03-07-1990 Alkmaar (Fabrieksarbeider, Grondwerker, Gasfitter)

           x1 20-06-1929 Alkmaar Angenieta Maria Godijn * 16-04-1908 Alkmaar (volgt VIIIy)

             x2 13-05-1948 Alkmaar Cornelia Margaretha Koeleman * 04-05-1922 Alkmaar † 31-03-2005 Alkmaar (volgt VIIIz)

    6.    Frederikus Schuitmaker * 27-12-1899 Rotterdam † 17-02-1952 Rotterdam x1 09-08-1929 Hoek van Holland

           Pietje Kloot * 20-01-1908 Vlaardingen (Gescheiden 05-11-1943) x2 09-08-1950 Rotterdam weer met Pietje Kloot

           (volgt VIIIaa)

    7.    Hendrika Johanna Schuitmaker

    8.    Alida Schuitmaker

    9.    Catharina Schuitmaker

   10.   Albertha Antonetta Maria Schuitmaker

 

VIIu Sikke Schuitemaker * 15-02-1870 Leeuwarden † 25-08-1950 Leidschendam (door een fout in de geboorteakte

        wordt de naam gewijzigd in Schuitemaker en zal deze naam in de navolgende generaties zo doorgaan, zie akte)

       (wonende Rotterdam) (Scheepstimmerman HAL) (zie foto) x1 25-11-1893 Leeuwarden Jeltje (Douwes) Braaksma

       * 22-03-1872 Ferweradeel † 14-04-1914 Rotterdam (zie foto) dochter van Douwe Jelles Braaksma

       * 07-08-1841 Ferwerd x 27-05-1865  Ferweradeel † 29-07-1914 Hallum en Foekje Pieters Wiersma

       * 16-06-1842 Ferweradeel † 21-07-1878 Ferweradeel) (van VIn.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Gelske Alida Jacoba Schuitemaker * 11-08-1894 Hamburg † ..-..-1974 Arnhem x 14-02-1917

           Rotterdam Klaas Hendrikus van Rijkom * ca. 1895 Amsterdam (zoon van Hendrikus Jacobus van Rijkom en Jansje van Faassen)

    2.    Johan Diederik Wilhelm (Diederich Johann Wilhelm) Schuitemaker * 23-12-1895 Hamburg † 11-04-1945 Rotterdam
           x 04-07-1917 Rotterdam Neeltje Elisabeth Lorjé * 1898 Gouda (Winkelier) (dochter van Theodorus Dirk Lorjé en Cornelia
Castelein)

    3.    Anna Alberta Altje Schuitemaker * 13-02-1897 Hamburg  † 03-08-1939 Rotterdam

           x 12-11-1919 Rotterdam Cornelis Monden * 13-04-1896 Rotterdam † 26-12-1989 Capelle a/d

           IJssel (volgt VIIIab) (zie foto’s en akten)

    4.    Tjitske Schuitemaker * 14-04-1899 Rotterdam † 12-07-1978 Rotterdam x 18-10-1922 Rotterdam

           Jan van der Meer * ca. 1899 Rotterdam (zoon van Arent van der Meer en Cornelia Verheul)

    5.    Grietje Margaretha Petronella Schuitemaker * 01-05-1900 Rotterdam † 18-06-1996 Rotterdam (zie foto)

           (Lampenkappennaaister) x 18-06-1924 Rotterdam George Pletser * 17-02-1901 Rotterdam (zie foto)

          (zoon van Martinus Pletser en Jannetje van der Mark)

    6.    Ype Gerrit Jacobus Schuitemaker * 02-01-1902 Rotterdam † 18-01-1975 Rotterdam (Winkelier)

           x 23-05-1923 Rotterdam Maria Manse * 05-10-1904 Rotterdam (dochter van Gerard Manse en Maria de Groot) (volgt VIIIac)

    7.    Ieke Schuitemaker * 22-04-1904 Rotterdam † 12-11-1929 Rotterdam x 17-02-1926 Rotterdam Gerardus Anthonius
de Haan
* ca. 1901 Rotterdam (zoon van Gerardus de Haan en Jansje Doesburg)

    8.    Aaltje Berendina Schuitemaker * 20-06-1911 Rotterdam † 08-07-1944 Rotterdam x Jan Terlouw

    9.    Petronella Jeltje Schuitemaker * 23-01-1913 Rotterdam † x Simon van Nieuwkasteele

 

VIIv Sikke Ypes Schuitemaker * 15-02-1870 Leeuwarden † 25-08-1950 Leidschendam (wonende Rotterdam)

       (Scheepstimmerman) (zie foto) x2 15-03-1916 Rotterdam Cornelia Burggraaf * 26-10-1883 Lekkerkerk

       (wonende Molenaarsgraaf) (gescheiden 15-10-1934) (dochter van Barend Burggraaf en Pieternella

       Jacoba Smits) (van VIn.6)

 

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Barend Hessel Schuitemaker * 07-05-1917 Rotterdam

    2.    Petronella Schuitemaker * 13-07-1918 Rotterdam

    3.    Jacob Schuitemaker * 23-05-1921 Rotterdam

    4.    Cornelia Schuitemaker * 27-09-1922 † ca. 2000 Rotterdam x Bertus Reuijl † 2004

    5.    Gerrit Schuitemaker * 03-03-1925 Rotterdam † 29-04-1985 x 11-09-1946 Elisabeth (Bep) Gons

           † 23-06-1986 (volgt VIIIad) (Emigreerden in december 1958 naar Adelaide in Australië)

 

 VIIw Sierd Schuitmaker * 17-11-1866 Opsterland † ..-11-1949 Grand Rapids, Kent MI (begraven nov 1949 te

         Grand Rapids Washington Park Memorial Gardens. Begraven in 1 graf samen met zijn vrouw Riemkje (Rena) en

         dochter Anna (Anne), tekst op de steen is We Miss You!. (Water Inspector for the city of Grand Rapids)

         x 30‑10‑1907 Grand Rapids Kent Michigan Riemke Jans (Rena) Jansen * 09‑02‑1869 Barradeel

         † ..-04-1955 Grand Rapids, begraven te Grand Rapids Washington Park Memorial Gardens (geëmigreerd op

         07‑03‑1901 naar Grand Rapids. Dochter van Jan Hendriks Jansen en Fentje Pieters Herrema) (van VIo.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

     1.  Fannie Schuitmaker * 1908 Grand Rapids † 1961 Michigan

     2.  Annie Schuitmaker * 26‑10‑1909 Grand Rapids † 20‑04‑1991 Grand Rapids

 

 

– VIII –

 

VIIIa Harmen Leeuwkes Schuitmaker * 15-06-1863 Franeker † 09-01-1909 Amsterdam (Loodgieter) x 09-01-1902

         Amsterdam Jacoba Johanna van Proosdij * 29-09-1861 Amsterdam (van VIIa.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Bertha Johanna Schuitmaker * 23-04-1897 Amsterdam (Bij huwelijk erkend) † 26-02-1970 Amsterdam

           x 09-09-1918 Amsterdam Hendrik Christiaan Breukelaar * 03-12-1894 Amsterdam

    2.    Herman Schuitmaker * 11-09-1899 Amsterdam (Bij huwelijk erkend) † 21-05-1963 Amsterdam x 09-11-1932

           Amsterdam Lijntje de Ruijter * 03-09-1893 Amsterdam (volgt IXa)

    3.    Cornelia Catharina Schuitmaker * 05-12-1901 Amsterdam (Bij huwelijk erkend) x 16-07-1930 Amsterdam Johannes

           Ligtvoet (Vertrokken op 23-07-1930 naar Den Helder)

    4.    Christina Petronella Schuitmaker * 22-03-1903 Amsterdam † 24-09-1904 Amsterdam

    5.    Jacoba Johanna Schuitmaker * 29-09-1906 Amsterdam † 05-02-1934 Amsterdam

 

VIIIb Jan Leeuwkes Schuitmaker * 03-02-1865 Franeker † 20-07-1938 Heemstede x 11-09-1889 Amsterdam

         Ji(e)tske Lowie * 19-01-1865 Franeker † 11-04-1930 Heemstede (dochter van Leeuwke Lowie en Eelkje Tjommes Wynia)

         (van VIIa.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Eelkje Schuitmaker * 31-05-1893 Amsterdam † 25-12-1970 Heemstede x 29-06-1916 Rijk Stierman * 16-08-1891

           Amsterdam † 28-10-1952 Heemstede (zoon van Jacob Stierman en Maartje Lowie)

    2.    Bertha Schuitmaker * 22-03-1895 Amsterdam † 04-03-1981 Leiderdorp

    3.    Leeuwke Schuitmaker * 17-09-1896 Amsterdam † 09-01-1986 Amsterdam Marretje Steen * 13-08-1892 Amsterdam

           † 01-01-1950 Amsterdam (volgt IXb)

    4.    Frouwkje Schuitmaker * 11-10-1898 Amsterdam

    5.    Pietje Schuitmaker * 10-12-1901 † 26-11-1966 Amsterdam x Meile Horjus * 1899 Hoorn † 12-08-1969

           Amsterdam (zoon van Klaas Horjus en Anna Bosman)

 

VIIIc Douwe Leeuwkes Schuitmaker * 06-06-1876 † 10‑10‑1950 Scheveningen x1 15‑08‑1900 Amsterdam Albertje

          Sikma* 15‑09‑1875 Leeuwarden † 30‑05‑1928 Den Haag (dochter van Arend Sikma en Antje Heegstra)

          (van VIIa.7)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jetze Schuitmaker * 13-11-1900 Amsterdam † 11-04-1974 Dordrecht x1 15-10-1924 Den Haag Wilhelmina Carolina

           Hendrika Bekker * 31-05-1904 Den Helder † 26-09-1966 Dordrecht (volgt IXc)

          x2 02-09-1974 Dordrecht Cornelia Geniisen * 18-11-1903 Rotterdam

    2.    Anna Bertha Schuitmaker * 29-04-1903 Amsterdam

 

VIIId Pieter Jans Schuitmaker * 27-03-1878 Franeker † 08-12-1943 Franeker x1 24-02-1901 Franeker Geeske van der Veen

         * 01-10-1879 (dochter van Jolke Lolkes van der Veen en Antje Dijkstra) (Kind erkend bij huwelijk

         ouders d.d. 30 november 1879) (van VIIc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jan Schuitmaker * 22-07-1901 Franeker † 16-11-1975 Leeuwarden (Pakhuisknecht) x 28-05-1930 Het Bildt

           Sybrigje de Groot * 09-02-1905 Het Bildt † 08-10-1972 Franeker (volgt IXd)

    2.    Jolke Schuitmaker * 18-08-1902 † 25-12-1969 Leeuwarden x1 27-10-1928 Franeker Wijpkje Hofstra * 26-05-1903

           Franeker † 03-04-1936 Harlingen (volgt IXe)

             x2 Pietje Bouma * 11-04-1903 Barradeel (volgt IXf)

 

VIIIe Douwe Schuitmaker * 05-01-1894 Ezinge (gem. Feerwerd) † 03-12-1950 Franeker x1 09-03-1916

         Franeker Sipkje Blesma * 07-04-1895 Franeker † 09-03-1937 Franeker (dochter van Freerk Blesma

         en Ytje van Hoorn) (van VIId.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Harmen Douwe Schuitmaker * 08-02-1917 Franeker † 31-10-1976 Franeker x 10-08-1940 Kettwig (Dld)

           Anneliese Horst * 17-10-1919 Kettwig (Dld) † 16-11-1990 Franeker (volgt IXg) (zie foto grafsteen)
    2.    Freerk Schuitmaker * 27-12-1918 Franeker † 01-01-1975 Woerden x 27-01-1940 Franeker Tjaaktje Westerdijk

          (dochter van Jan Tjammes Westerdijk en Tjaaktje Bloksma) (gescheiden 08-04-1952 Den Haag) (volgt IXh)
    3.    Thomas Schuitmaker * 06-07-1920 Franeker † 20-11-1921 Franeker
    4.    Thomas Schuitmaker * 22-02-1922 Franeker † 05-10-1957 Franeker
    5.    Jacobus Schuitmaker * 15-04-1927 Franeker (afgevoerd 1947 Medemblik)
    6.    IJtje Roelofina Amelia Schuitmaker * 11-05-1936 Franeker

 

VIIIf Douwe Schuitmaker * 05-01-1894 Ezinge (gem. Feerwerd) † 03-12-1950 Franeker  x2 11-11-1939

         Franeker Jetske Grenzenberg * 02-02-1901 Leeuwarden † 10-03-1976 (dochter van Jan Grenzenberg

         en Aaltje Kamstra) (van VIId.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jan Grenzenberg (Jan is een zoon van Douwe en Jetske maar heeft de naam van zijn moeder)

    2.    Roelof Schuitmaker * 19-11-1941 Franeker † 11-11-2006 Harlingen x Jantje (Jannie) Kaspers * 06-06-1942

           Harlingen † 30-04-2003 Harlingen (Dochter van Hendrik Kaspers en Tjietske Westra) (volgt IXi)

 

VIIIg Thomas Schuitmaker * 22-10-1897 Ezinge/Feerwerd † 27-07-1980 Franeker (Arbeider, Kruidenier, Hotelhouder

         Nieuwe Doelen te Franeker) x 22-02-1922 Franeker Minke Ploegstra * 02-11-1904 Gaasterland † 1985

         (van VIId.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Grietje Schuitmaker * 04-06-1922 Franeker x S. Feenstra

    2.    Roelofina Emelia Schuitmaker * 08-09-1924 Franeker † 26-03-1998 Leeuwarden x 29-10-1947 Johannes

           van der Veer

    3.    Otte Schuitmaker * 02-08-1931 Franeker † 17-02-1995 St. Jacobiparochie x 29-11-1955 G.E.H. Hillebrand

           (St. Jacobiparochie) (volgt IXj)

    4.    Harmen Schuitmaker * 11-05-1935 Franeker x 29-08-1961 Wommels Akke van Dijk * 16-02-1939

             Wommels (volgt IXk)

 

VIIIh Yme Christiaan Schuitmaker * 22-02-1877 Franeker † 16-09-1960 Leeuwarden

         x1 23-07-1903 Franeker Maartje Sytsma * 05-03-1881 Achlum † 02-02-1933 Leeuwarden (van VIIe.5)

        (Fries toneelschrijver) (zie foto’s en Wikipedia)

 

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Geertje Schuitmaker * 25-12-1907 Franeker † 14-12-1991 Den Haag x Cornelis Sytsma * 08-02-1900

           † 03-07-1972 (Begraven te Dronrijp)

    2.    Aukje Schuitmaker * 31-08-1911 Franeker † 06-08-2008 Holten x 24-06-1931 Pieter Meindert Veendorp

              * 1894 † 06-04-1986 Eexterzandvoort

 

VIIIi Yme Christiaan Schuitmaker * 22-02-1877 Franeker † 16-09-1960 Leeuwarden (Fries toneelschrijver)

        x2 02-07-1934 Grouw Boukje Schaafsma * 30-09-1902 Warga † 01-10-1987 Leeuwarden

        (van VIIe.5) (zie foto’s)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Christiaan Friso Schuitmaker † 28-11-1996 Assen x A. Sissing (Gieten)

    2.    Albert Schuitmaker (Kaapstad) (volgt IXl)

    3.    Yma Caralinda Hilda Bowck Schuitmaker * Groningen x1 Bunnik Hendricus Maria Christiaan (Henk) Gadellaa

           * Zeist (gescheiden 1998)

           x2  31-05-2000 Wijchen Gerard Hendrik Leonard van der Hoeven * 06-06-1942 Djambean/voormalig Ned.-Indie

 

VIIIj  Ype Schuitmaker * 25-07-1876 Leeuwarden † 18-08-1952 Leidschendam (Metselaar) x 17-05-1899 Den Haag

         Gerdina Hendrika Hubers * 20-10-1877 Papendrecht † 11-03-1951 Schiedam (dochter van Gerrit Hendrik

         Hubers en Machielda Teuntje Nelemans) (van VIIg.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Doutje Schuitmaker * 24-08-1899 Den Haag

    2.   Gerrit Hendrik Schuitmaker * 20-10-1901 Den Haag † 06-04-1945 Rotterdam x 10-09-1930 Rotterdam

          Clara Cornelia van Engelen * 23-11-1895 Meppel

    3.   Machielda Teuntje Schuitmaker * 01-11-1903 Den Haag † 20-10-1980 Delft x 15-11-1928 Schiedam

          Johannes van Straten * 14-03-1897 Maassluis † 02-01-1977 Schiedam

    4.   Aaltje Schuitmaker * 12-07-1905 Den Haag † 28-03-1943 Schiedam (Ongeval) x1 08-04-1931 Rotterdam

          Jacobus Johannes Manhave * 05-07-1905 Rotterdam † 11-08-1987 Rotterdam (Gescheiden 23-12-1940)

          x2 03-06-1942 Schiedam Gerard Karel Johan Schot * 16-11-1909 Rotterdam † 28-03-1943 Schiedam

          (Ongeval)

 

VIIIk Christiaan Schuitmaker * 27-07-1882 Den Haag † 28-06-1953 Den Haag (Marktkoopman) x 18-07-1906 Den Haag

         Petronella Schijff * 19-11-1880 Den Haag (dochter van Johannes Adriaan Schjff en Martina Suttorp)

           (van VIIg.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Doutje Schuitmaker * 12-04-1907 Den Haag x 17-07-1929 T.B. van Kralingen

    2.   Christiaan Schuitmaker * 13-08-1908 Den Haag

    3.   Johannes Adriaan Schuitmaker * 23-01-1910 Den Haag † 03-07-1998 Den Haag x Petertje van Dijk

          * 26-05-1909 De Bildt † 03-03-1981 Den Haag (Uit dit huwelijk 1 dochter Petronella)

    4.   Martine Schuitmaker * 01-10-1915 Den Haag † 09-10-1915 Den Haag

 

VIIIl Johannes Henricus Schuitmaker * 14-10-1883 Den Haag † 17-06-1976 Den Haag (Schoenmaker, Winkelier)

        x1 15-09-1909 Den Haag Anna Catharina Benraadt * 20-03-1884 Den Haag † 18-06-1950 Den Haag

        (dochter van Johannes Adrianus Benraadt en Jantje Wijkhuizen) (van VIIg.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Klaas Schuitmaker * 22-08-1910 Den Haag † 08-02-1975 Den Haag (Schoenmaker) x 01-03-1939 Den Haag

          Maria Hirn * 22-04-1910 Pyhra (Dld)

    2.   Jansje Schuitmaker * 17-12-1911 Den Haag x 21-07-1937 G.Th. van Ellinkhuizen

    3.   Doutje Schuitmaker  * 10-03-1913 Den Haag † 01-10-1996 Den Haag x 06-11-1935 Leendert Vos

          † 30-09-1995

    4.   Johanna Adriana Schuitmaker * 21-10-1919 Den Haag x 14-04-1944 P.L.J. Voeten

 

VIIIm Akke Schuitmaker * 25-07-1881 Leeuwarden † 03-03-1950 Leeuwarden Ongehuwd (Groenteventster)

          (van VIIi.2)

 

Kinderen:

 

    1.    Eva Schuitmaker * 13-10-1900 Leeuwarden † 14-05-1933 Leeuwarden (volgt IXm)

    2.    Bernardus Schuitmaker  * 19-08-1903 Leeuwarden † 01-11-1943 Ratingen (Dld) (Concentratiekamp)

          x 03-03-1928 Henderina Wierda * 1904 Leeuwarden † 17-06-1999 Leeuwarden (volgt IXn)

    3.    IJsbrand Schuitmaker  * 23‑01‑1906 Leeuwarden x1 02‑06‑1928 Leeuwarden Johanna Geertruida Pol

           * 24-05-1908 Leeuwarden (Gescheiden 20-09-1945)

          x2 02-08-1952 Leeuwarden Aaltje Stavorinus * 06-05-1909 Leeuwarden † 01-01-1964 Leeuwarden

    4.    Agatha Schuitmaker * 27‑04‑1908 Leeuwarden † 12‑02‑1991 Leeuwarden x 10‑12‑1946 R. de Jong

    5.    Joukje Schuitmaker * 02-02-1911 Leeuwarden † 20-10-1982 Leeuwarden x 03-10-1934 Douwe Amiabel

           † 01-11-1981 Leeuwarden

     6.    Frederika Schuitmaker * 21‑12‑1913 Leeuwarden † 23‑12‑1992 Leeuwarden x 14‑12‑1932 Andries Onclin

     7.    Saakje Schuitmaker * ??-07-1918 Leeuwarden † 17‑08‑1919  Leeuwarden

    8.    Jan Schuitmaker * 12-11-1919 Leeuwarden x 18-09-1946 Leeuwarden Neeltje Doetjes * ca. 1924

          † 23-10-1990 Leeuwarden (dochter van Geert Doetjes en Janke Jaspers) (volgt IXo)

 

VIIIn Auke Schuitmaker * 22-09-1890 Leeuwarden † 06-08-1948 Leeuwarden x 24-08-1912 Leeuwarden Geertruida

         van Cleef * 20-12-1892 Leeuwarden (dochter van Pieter Johannes van Cleef en Anna Elisabeth Boonstra) (van VIIi.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Anna Elisabeth Schuitmaker * 20-01-1915 Leeuwarden † 04-03-2000 Alphen aan de Rijn x 16-09-1942

           Lambertus Hermanus Duijm * 02-01-1916 † 18-03-1988 Alphen aan de Rijn

    2.    Eva Schuitmaker * 27-11-1916 Leeuwarden x 07-05-1940 N.M. van der Haring

    3.    Pietje Johanna Schuitmaker * 06-03-1919 Leeuwarden † 04-03-2004 Leeuwarden x 12-11-1941

           Jacobus Hendricus Theodorus Rothengatter † 10-11-1968

    4.    IJsbrand Schuitmaker * ??-07-1920 Leeuwarden † 23-06-1921 Leeuwarden

    5.    Geertruida Schuitmaker * 10-06-1923 Leeuwarden † 07-07-1999 Leeuwarden x 1951 Wolter Meijerhof

    6.    Joukje Schuitmaker * 20-02-1926 Leeuwarden

    7.    IJsbrand Schuitmaker * 19-12-1927 Leeuwarden

    8.    Maria Schuitmaker * 17-04-1931 Leeuwarden x Wilhelmus Houkes

    9.    Willem Jacobus Schuitmaker * 19-12-1932 Leeuwarden

 

VIIIo Douwe Paulus Schuitmaker * 06-03-1877 Franeker x1 09-12-1903 Rotterdam Geertje Roersma

         * 20-05-1883 Leeuwarden (dochter van Johannes Roersma en Atje Boonstra) (van VIIn.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jesina Schuitmaker * 1904 Rotterdam † 18-02-2000 Tholen * 20-06-1923 Rotterdam Petrus Gerardus Cornelis

           van Esch * 1901 Rotterdam (zoon van Petrus Cornelis van Esch en Maria Cristina Vos)

    2.    Paulus Johannes Schuitmaker * 14-09-1906 Rotterdam † 07-03-1982 x 04-06-1930 Rotterdam Dirkje Bax

           * 13-06-1911 Meeuwen † 07-02-1971 Rotterdam (dochter van Johannes Bax en Antonia van der Beek)

 

VIIIp  Peter Douwe Schuitmaker * 26-01-1904 Doorn † 09-05-1996 Duval Florida USA x Mary Francis Highsmit (Peter Douwe

          vertrok op 19-jarige leeftijd naar Amerika en heeft zijn naam gewijzigd in Shoemaker) (van VIIo.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Peter Douwe Shoemaker

    2.    Mary Grace Brooke Shoemaker

 

VIIIq Dirk Schuitmaker * 05-10-1916 Enkhuizen † 02-08-2000 Breda x 1942 Stoffelina Adriana (Lien) Joosse

         * 31-07-1916 Colijnsplaat † 13-02-2002 Breda (van VIIp.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Herke Schuitmaker * 23-11-1943 Maassluis † 04-01-1944 Maassluis (als gevolg van de honger)

    2.    Herke Douwe Schuitmaker * 11-06-1945 Maassluis † 10-03-1958 Breda

    3.    Cornelis Dirk (Kees) Schuitmaker * 18-05-1948 Velp (Onderwijzer) x 21-12-1971 Breda Johanna Cornelia

           (Hank) van Wuijckhuijse * 04-10-1950 Utrecht (volgt IXp)

    4.    Pieter Douwe (Peter) Schuitmaker (Financieel Adviseur) x Annet Bakker  (volgt IXq)

 

VIIIr Ype Paulus Schuitmaker * 18-12-1897 Franekeradeel † 14-12-1966 Beemster (Ongeval, begraven te Peins)

         (Architect, Waterbouwkundige) x 03-07-1924 Dronrijp Froukje de Haan * 29-04-1897 Dronrijp † 04-06-1990

         Heerhugowaard (Dochter van Jacob de Haan en Froukje Koldijk) (van VIIq.1) (zie foto grafsteen)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Froukje Aaltje Schuitmaker * 06-10-1926 Wijchen x 16-08-1952 Jan Hartog * 14-08-1925 Edam † 31-01-2005

           Koog aan de Zaan

 

VIIIs Willem Paulus Schuitmaker * 27-03-1900 Franekeradeel (Peins) † 27-10-1943 Nijmegen (Tekenaar, leraar NO

          Ambachtsschool) x 28-07-1926 Roterdam Sjoukje Bakker * 14-08-1901 Rotterdam † 09-12-1985 Nijmegen

         (dochter van Jan Bakker en Marijke Oevering) (van VIIq.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Paulus Jan (Paul) Schuitmaker * 09-01-1932 Rotterdam x A. Rodel (volgt IXr)

    2.    Marijke Schuitmaker * 06-12-1939 Nijmegen x H. Zeydner

    3.    Willem Schuitmaker * 26-12-1943 Nijmegen x 05-10-1971 Groesbeek C.J. van Loon (volgt IXs)

 

VIIIt Ype Sjoerds Schuitmaker * 27-01-1902 Het Bildt † 1975 x IJtske Postma * 1903 † 12-07-1982

         Wolvega (van VIIr.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Sjoerd Schuitmaker * 07-12-1929 Leeuwarden x 23-12-1958 Vlaardingen H.M. van Barneveld

           (volgt IXt)

 

VIIIu Gerhard Schuitmaker * 03-06-1884 Deventer † 29-11-1944 Rotterdam (IJzersjouwer) x 10-11-1909 Rotterdam

         Hendrika van Ammelrooij * 05-09-1886 Dordrecht † 15-10-1946 Rotterdam (dochter van Teunis van Ammelrooij

         en Hendrika Koopman) (van VIIs.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.   Bertha Antonetta Maria Schuitmaker * 12-11-1909 Rotterdam † 07-10-1990 Rotterdam x 27-11-1935 Rotterdam

          Pieter Gelton * 10-08-1904 Rotterdam † 05-06-1981 Rotterdam

    2.   Hendrika Schuitmaker * 18-05-1912 Rotterdam x 11-11-1942 Rotterdam M.A. Arnold

    3.   Johanna Schuitmaker * 20-10-1916 Rotterdam † 30-12-1979 Rotterdam x 03-06-1936 Rotterdam Cornelis

          van Zwol * 12-03-1916 Rotterdam

    4.   Ype Schuitmaker * 13-02-1918 Rotterdam x 17-09-1941 Rotterdam A.M. van Kleeff

    5.   Gijsbertus Schuitmaker * 06-06-1920 Rotterdam x 02-06-1943 Rotterdam K.M. de Gier

    6.   Antonia Johanna Schuitmaker * 09-05-1928 Rotterdam

 

 VIIIv Ype Schuitmaker * 28-08-1892 Deventer † 13-07-1971 Rotterdam x 14-05-1919 Rotterdam

          Martha Neletta Poots * 11-10-1894 Dordrecht (dochter van Gerardus Martinus Poots en Margaretha

          Neletta Wijs) (van VIIs.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Margaretha Neletta Schuitmaker * 01-06-1920 Rotterdam x 16-06-1943 Rotterdam

           A. van Oorschot * 1920

 

VIIIw Albertus Antonius Sikke Schuitmaker * 19-05-1896 Rotterdam † 16-06-1955 Rotterdam (Constructiebankwerker)

          x 17-10-1928 Rotterdam Eliza Maria Klaassen * 13-12-1900 Rotterdam (van VIIs.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Gerrit Schuitmaker * 02-10-1934 Rotterdam

    2.    Cornelis Theodorus Schuitmaker * 07-12-1938 Rotterdam

 

VIIIx Ype Schuitmaker * 25-12-1894 Rotterdam † 05-07-1957 Hoboken, Hudson (New Jersey) (geëmigreerd naar

         Amerika in 1924) x 03-01-1927 Hoboken (New Jersey) Anna Greta Runge * 06-03-1894 Bremen † 00-10-1977

         Toms River (New Jersey) (van VIIt.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacobus Johannes (Jake) Schuitmaker * 03-01-1927 Hoboken (New Jersey) † ..-04-1982

           x 21-10-1947 Marguerite Childers * 06-07-1928 New Jersey (volgt IXu)

    2.    Carl Heinze Schuitmaker (Ongehuwd)

 

VIIIy Jacobus Schuitmaker * 17-10-1898 Rotterdam † 03-07-1990 Alkmaar x1 20-06-1929 Alkmaar

         Angenieta Maria Godijn * 16-04-1908 Alkmaar (van VIIt.5)

       

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Maria Anna Schuitmaker * 24-03-1929 Leiden x 13-02-1947 Jan de Waard

    2.    Jacobus Schuitmaker * 10-06-1933 Alkmaar

 

VIIIz Jacobus Schuitmaker * 17-10-1898 Rotterdam † 03-07-1990 Alkmaar  x2 13-05-1948 Alkmaar

         Cornelia Margaretha Koeleman * 04-05-1922 Alkmaar † 31-03-2005 Alkmaar (van VIIt.5)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Cornelis Schuitmaker * 13-12-1958 Alkmaar x 26-09-1980 Bergen N.G. Ravenshorst

 

VIIIaa Frederikus Schuitmaker * 27-12-1899 Rotterdam † 17-02-1952 Rotterdam x1 09-08-1929 Hoek van Holland

           Pietje Kloot * 20-01-1908 Vlaardingen (Gescheiden 05-11-1943) x2 09-08-1950 Rotterdam weer met Pietje Kloot

             (van VIIt.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jacob(us) Schuitmaker * 10-02-1930 Rotterdam

    2.    Maasje Schuitmaker * 16-01-1934 Rotterdam

    3.    Frederikus (Frits) Schuitmaker * 30-11-1937 Rotterdam † 01-04-2002 Hekelingen

 

VIIIab Anna Alberta Altje Schuitemaker  * 13-02-1897 Hamburg † 03-08-1939 Rotterdam (zie foto’s)

          x 12-11-1919 Rotterdam Cornelis Monden * 13-04-1896 Rotterdam † 26-12-1989

          Capelle a/d IJssel (van VIIu.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

   1.   Levenloos kind van het mannelijk geslacht * 23-02-1920 Rotterdam † 23-02-1920 Rotterdam

         (Boomgaardstraat 100)

   2.    Jeltje Wilhelmina Monden * 27-09-1921 Rotterdam † 19-05-2005 Dordrecht x 17-06-1942 Rotterdam Jan

          Willem Hermanus Wentink * 21-01-1921 Utrecht † 22-11-2007 Dordrecht

   3.    Gerardus Monden * 03-02-1924 Rotterdam x 27-12-1950 Rotterdam Annie Vis * 27-07-1928 Rotterdam

         † 27-10-2010 Zwijndrecht 

   4.    Wilhelmina Geertruida Monden * 31-07-1925 Rotterdam † 14-09-1998 Goor x 11-08-1956 Goor

          Albert Velderman * 20-04-1927 Goor †

 

VIIIac Ype Gerrit Jacobus Schuitemaker * 02-01-1902 Rotterdam † 18-01-1975 Rotterdam (Winkelier)

           x 23-05-1923 Rotterdam Marie Manse * 05-10-1904 Rotterdam (dochter van Gerard Manse en Maria de Groot) (van VIIu.6)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Sikke Schuitemaker

    2.    Edi Schuitemaker

    3.    Jan Schuitemaker

    4.    Ype Gerrit Jacobus Schuitemaker * 27-01-1932 † 26-11-2001 x  08-08-19.. Elisabeth Maria Houtbraken

           * 17-05-1932 (volgt IXv)

 

VIIIad Gerrit Schuitemaker * 03-03-1925 Rotterdam † 29-04-1985 x 11-09-1946 Elisabeth (Bep) Gons † 23-06-1986

            (van VIIv.5) (emigreerden in december 1958 naar Adelaide in Australië) (zie foto)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Agina Elisabeth Schuitemaker * 30-12-1950

    2.    Marianne Schuitemaker * 04-03-1954 Assendelft

    3.    Anja Schuitemaker * 17-09-1962 (woont in Andamooka in Australië, zie foto)

    4.    Margaret Schuitemaker * 20-07-1964 † 17-02-2010

 

 

– IX –

IXa Herman Schuitmaker * 11-09-1899 Amsterdam (Bij huwelijk erkend) † 21-05-1963 Amsterdam x 09-11-1932

      Amsterdam Lijntje de Ruijter * 03-09-1893 Amsterdam (van VIIIa.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Leendert Schuitmaker * 20-06-1932 (Bij huwelijk erkend)

    2.    Herman Schuitmaker * 20-06-1932 (Bij huwelijk erkend)

 

IXb  Leeuwke Schuitmaker * 17-09-1896 Amsterdam † 09-01-1986 Amsterdam x

       Marretje Steen * 13-08-1892 Amsterdam † 01-01-1950 Amsterdam (van VIIIb.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

 

    1.    Jan Schuitmaker * 31-07-1922 Amsterdam x Henny Troost

    2.    Willem Schuitmaker * 07-07-1924 Amsterdam † 06-03-1999 Amsterdam x Henny Dragt (volgt Xa)

    3.    Elizabeth Anna (Betty) Schuitmaker * 12-02-1928 Amsterdam

 

IXc  Jetze Schuitmaker * 13-11-1900 Amsterdam † 11-04-1974 Dordrecht x1 15-10-1924 Den Haag Wilhelmina Carolina

        Hendrika Bekker * 31-05-1904 Den Helder † 26-09-1966 Dordrecht (van VIIIc.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jettie (Jellie) Schuitmaker * 04-05-1927 Amsterdam x K.W. Ponsen

    2.    Albert Schuitmaker * 13-05-1930 Dordrecht x M.M. Mansveld

    3.    Eliza Schuitmaker * 23-10-1937 Dordrecht x 06-12-1962 W.J.B.B.I. Valk

    4.    Willie Schuitmaker * 19-08-1939 Dordrecht x 30-03-1965 Papendrecht P. Visser

 

IXd Jan Schuitmaker * 22-07-1901 Franeker † 16-11-1975 Leeuwarden (Pakhuisknecht) x 28-05-1930 Het Bildt

      Sybrigje de Groot * 09-02-1905 Het Bildt † 08-10-1972 Franeker (van VIIId.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

     1.    Pieter Schuitmaker * 29-10-1931 Franeker  x1 03-09-1957 Franeker Feikje Zonneveld * 01-10-1933

            Franeker † 24-04-1964 Harlingen (Dochter van Minne Zonneveld en Jeltje Bosma) (volgt Xb)

              x2 06-12-1965 Franeker Greet de Jong † 19-06-1998 (volgt Xc)

    2.     Aukje Geeske Minke Schuitmaker * 19-11-1938 Franeker x 25-10-1960 T. Smit

 

IXe Jolke Schuitmaker * 18-08-1902 † 25-12-1969 Leeuwarden x1 27-10-1928 Franeker Wijpkje Hofstra * 26-05-1903

      Franeker † 03-04-1936 Harlingen (van VIIId.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Dieuwke Schuitmaker * 29-05-1930 Harlingen x 1953 Broer Pieter Smeding * 1920 † 20-06-1988 Leeuwarden

 

IXf Jolke Schuitmaker * 18-08-1902 † 25-12-1969 Leeuwarden x Pietje Bouma (van VIIId.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Levenloos * 11-09-1937 Harlingen † 11-09-1937 Harlingen

    1.    Pieter Jacob Marten Schuitmaker * 30-11-1938 Harlingen x1 12-07-1963 N.J. Nicolai † voor 1967 (volgt Xd)

               x2 N. Muizer  (volgt Xe)

    3.    J.J. Schuitmaker x L. Haagsma

    4.    Leo Adriaan Schuitmaker * 19-07-1942 Leeuweradeel x H. Oortwijn

 

IXg Harmen Douwe Schuitmaker * 08-02-1917 Franeker † 31-10-1976 Franeker x 10-08-1940 Kettwig (Dld)

      Anneliese Horst * 17-10-1919 Kettwig (Dld) † 16-11-1990 Franeker (van VIIIe.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Manfred Fritz Schuitmaker * 18-11-1940 Ketttwig (Dld) † 14-03-1999 Harlingen x Sipkje Feenstra * 21-09-1926

           † 01-05-1987 Harlingen

    2.    Rosemarie Schuitmaker * 07-07-1942 Kettwig (Dld) x G. van Dijk

    3.    Erich Schuitmaker * 20-11-1946 Leeuwarden x G. van der Tuin

    4.    Sipkje Karoline Schuitmaker * 13-05-1957 Leeuwarden x 18-07-1975 H. Brinksma

 

IXh Freerk Schuitmaker * 27-12-1918 Franeker † 01-01-1975 Woerden x 27-01-1940 Franeker Tjaaktje Westerdijk

      (dochter van Jan Tjammes Westerdijk en Tjaaktje Bloksma) (gescheiden 08-04-1952 Den Haag) (van VIIIe.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Douwe Schuitmaker * 23-10-1940 Franeker † 28-12-1940 Franeker

    2.    Douwe Schuitmaker * 30-03-1942 Franeker

    3.    Jan Schuitmaker * 08-08-1943 Franeker † 26-11-1943 Franeker

    4.    Jan Schuitmaker * 23-12-1945 Leeuwarden

    5.    Gerard Hendricus Schuitmaker * 15-07-1948 Leeuwarden

    6.    Maria Elisabeth Schuitmaker * 29-12-1952 Den Haag (volgt Xf)

 

IXi Roelof Schuitmaker * 19-11-1941 Franeker † 11-11-2006 Harlingen x Jantje (Jannie) Kaspers * 06-06-1942 Harlingen

     † 30-04-2003 Harlingen (Dochter van Hendrik Kaspers en Tjietske Westra) (van VIIIf.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Douwe Schuitmaker * 29-06-1964 Harlingen x 20-02-2002 Witmarsum Anna Christina (Anneke) Brijder * 24-05-1970

           Harlingen (volgt Xg)

    2.    Thea Schuitmaker * 30-07-1966 Harlingen

    3.    Reintje Schuitmaker * 30-07-1966 Harlingen † 08-09-1966 Harlingen

 

IXj Otte Schuitmaker † 17-02-1995 St. Jacobiparochie x 29-11-1955 G.E.H. Hillebrand (St. Jacobiparochie)

     (van VIIIg.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Thomas Schuitmaker x1 28-09-1977 Menaldum Sibbeltje Bonnema (Gescheiden) x2 Yvonne

    2.    Erna Minke Schuitmaker  x 23-09-1982 St. Annaparochie Tjeerd Peterzon

 

IXk Harmen Schuitmaker * 11-05-1935 Franeker x 29-08-1961 Wommels Akke van Dijk * 16-02-1939

      Wommels (van VIIIg.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Thomas Schuitmaker * 11-12-1961 Franeker x 22-09-1998 Margaretha Sabina van der Werf

           * 22-10-1964 Leeuwarden (volgt Xh)

    2.    Hijlke Watze Schuitmaker * 26-04-1964 Franeker x 21-03-1991 Emma Seepma * 08-11-1965

           (volgt Xi)

    3.    Wiegerke Schuitmaker * 10-05-1969 Franeker

 

IXl Albert Schuitmaker (Kaapstad) (van VIIIi.2)

 

Zoons:

 

    1.    Chris Schuitmaker

    2.    Stuart Schuitmaker

 

IXm Eva Schuitmaker * 13-10-1900 Leeuwarden † 14-05-1933 Leeuwarden (van VIIIm.1)

 

Kinderen:

 

    1.    Akke Schuitmaker * 19-11-1918 Leeuwarden † 10-12-1980 Amsterdam x 21-07-1943 Amsterdam

           Hendrik Hieselaar * 14-04-1916 Amsterdam

    2.    Jan Schuitmaker * ??-10-1924 Leeuwarden † 08-02-1925 Leeuwarden

 

IXn Bernardus Schuitmaker  * 19-08-1903 Leeuwarden † 01-11-1943 Ratingen (Dld) (Concentratiekamp)

      x 03-03-1928 Henderina Wierda * 1904 Leeuwarden † 17-06-1999 Leeuwarden (van VIIIm.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Akke Schuitmaker * 15-11-1928 Leeuwarden x D. Wassenaar

    2.    Grietje Schuitmaker * 17-02-1933 Leeuwarden  x A. Mast

 

IXo Jan Schuitmaker * 12-11-1919 Leeuwarden x 18-09-1946 Leeuwarden Neeltje Doetjes * ca. 1924

       † 23-10-1990 Leeuwarden (dochter van Geert Doetjes en Janke Jaspers) (van VIIIm.8)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    J.B. Schuitmaker x J.E. Scholte (volgt Xj)

 

IXp Cornelis Dirk (Kees) Schuitmaker * 18-05-1948 Velp (Onderwijzer) x 21-12-1971 Breda Johanna Cornelia

      (Hank) van Wuijckhuijse * 04-10-1950 Utrecht (van VIIIq.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Lieke Schuitmaker * 06–02-1976 Sleeuwijk

    2.    Tjerk Jan Schuitmaker * 19-02-1978 Sleeuwijk

    3.    Froukje Schuitmaker * 07–01-1982 Sleeuwijk † 11-01-1999 Utrecht (ten gevolge van een noodlottige

           schietpartij in Gorinchem)

 

IXq Pieter Douwe (Peter) Schuitmaker (Financieel Adviseur) x Annet Bakker  (van VIIIq.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Adriaan Schuitmaker * 22-11-1982

    2.    Diederik Schuitmaker * 22-06-1984

    3.    Boudewijn Schuitmaker * 10-04-1987

 

IXr Paulus Jan (Paul) Schuitmaker * 09-01-1932 Rotterdam x A. Rodel (van VIIIs.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Christiaan Schuitmaker

    2.    Saskia Schuitmaker

 

IXs Willem Schuitmaker * 26-12-1943 Nijmegen x 05-10-1971 Groesbeek x C.J. van Loon (van VIIIs.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Roger Schuitmaker * 07-05-1974 relatie met Kami Bednarek * 14-06-1979. Uit deze relatie

           Jana Schuitmaker * 25-04-2009


    2.    Daniel Schuitmaker * 19-01-1979 x 30-09-2013 Petra Heijnen * 13-09-1983.  Uit dit huwelijk

           Norah Schuitmaker * 30-09-2013

 

 

IXt Sjoerd Schuitmaker * 07-12-1929 Leeuwarden x 23-12-1958 Vlaardingen H.M. van Barneveld

      (van VIIIt.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Arend Jan Schuitmaker * 1963 x Dorkas Jongebreur (volgt Xk)

    2.    IJpe Sjoerd Schuitmaker * Renee Scholte (volgt Xl)

 

IXu Jacobus Johannes (Jake) Schuitmaker * 03-01-1927 Hoboken (New Jersey) † ..-04-1982

      x 21-10-1947 Marguerite Childers * 06-07-1928 New Jersey (van VIIIx.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Andrea Schuitmaker * 03-12-1949 New Jersey x Mike Burzynski * 30-12-1954

    2.    Cathy Jean Schuitmaker * 30-08-1952 New Jersey

    3.    Jacquelyn May Schuitmaker * 14-08-1968 New Jersey x 22-11-1988 Carteret, North Carolina Anthony

           Shawn Bankes

 

IXv Ype Gerrit Jacobus Schuitemaker * 27-01-1932 † 26-11-2001 x  08-08-19.. Elisabeth Maria Houtbraken

       * 17-05-1932 (van VIIIaa.4)

 

Uit dit huwelijk:

 

   1.    Arthur Robert Schuitemaker * 31-05-1958

   2.    Michel Eric Schuitemaker * 27-04-1961 x 18-11-1999 Karin Lindeijer * 19-08-1968 (volgt Xm)

   3.    Olaf Remco Schuitemaker * 19-02-1964 x 25-08-1993 Patricia Cooyman * 21-12-1966

 

 

– X –

Xa Willem Schuitmaker * 07-07-1924 Amsterdam † 06-03-1999 Amsterdam x Henny Dragt (van IXb.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Peter Schuitmaker (volgt XIa)

    2.    Gonny Schuitmaker

    3.    Hans Schuitmaker gehuwd met Monique (volgt XIb)

    4.    Leontien Schuitmaker gehuwd met Gerard

 

Xb Pieter Schuitmaker * 29-10-1931 Franeker  x1 03-09-1957 Franeker Feikje Zonneveld * 01-10-1933

     Franeker † 24-04-1964 Harlingen (Dochter van Minne Zonneveld en Jeltje Bosma) (van IXd.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jellie Schuitmaker * 06-02-1959 Franeker x1 27-09-1977 Franeker Jan de Wit x2 Cees NN † 28-03-2000

    2.    Janine Schuitmaker * 1961 Franeker

    3.    Jan Schuitmaker * 08-06-1962 Franeker

 

Xc Pieter Schuitmaker * 29-10-1931 Franeker x2 06-12-1965 Franeker Greet de Jong † 19-06-1998 (van IXd.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Feikje Schuitmaker * 18-02-1967 Franeker x Wijbe Visser (gescheiden sinds 25-05-2007)

    2.    Siegrid Schuitmaker * 02-09-1969 Franeker x1 23-07-1993 Laurens Koster x2 Bertus Lunshof * 18-07-1971

    3.    Petra Schuitmaker * 02-10-1971 Franeker

 

Xd Pieter Jacob Marten Schuitmaker * 30-11-1938 Harlingen x1 12-07-1963 N.J. Nicolai † voor 1967 (van Xe.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Harmke Schuitmaker * 21-01-1964 Leeuwarden

 

Xe Pieter Jacob Marten Schuitmaker x2 N. Muizer  (van IXe.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Jolke Pieter Schuitmaker * 26-11-1967 Leeuwarden

 

Xf Maria Elisabeth Schuitmaker * 29-12-1952 Den Haag (van IXh.6)

 

Zoons:

 

    1.    Thomas Schuitmaker * 22-11-1973 Den Haag

    2.    Henk Schuitmaker * 16-01-1975 Den Haag

 

Xg Douwe Schuitmaker * 29-06-1964 Harlingen x 20-02-2002 Witmarsum Anna Christina (Anneke) Brijder

    * 24-05-1970 Harlingen (van IXi.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Robin Schuitmaker * 13-07-1996 Sneek † 13-07-1996 Sneek

    2.    Dennis Schuitmaker  * 06-07-1997 Sneek † 06-07-1997 Sneek

    3.    Wietse Roelof Schuitmaker * 14-12-1999 Groningen

 

Xh Thomas Schuitmaker * 11-12-1961 Franeker x 22-09-1998 Margaretha Sabina van der Werf

     * 22-10-1964 Leeuwarden (van IXk.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Eric Paul Harry Schuitmaker * 19-10-1998 Leeuwarden

    2.    Max Peter Schuitmaker * 19-03-2001 Leeuwarden † 23-03-2001 Groningen

    3.    Rianne Saskia Schuitmaker * 27-04-2002 Leeuwarden

 

Xi  Hijlke Watze Schuitmaker * 26-04-1964 Franeker x 21-03-1991 Emma Seepma * 08-11-1965

      (van IXk.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Berber Elisabeth Schuitmaker * 23-10-1993

    2.    Harmen Klaas Schuitmaker * 06-08-1999

    3.    Welmoed Rixt Schuitmaker * 06-08-1999

 

Xj J.B. Schuitmaker x J.E. Scholte (van IXm.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Benny Schuitmaker

    2.    Karin Schuitmaker

 

Xk Arend Jan Schuitmaker * 1963 x Dorkas Jongebreur (van IXt.1)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Femke Schuitmaker * voor 2000

    2.    Syb Willem Schuitmaker * 04-04-2000 Alkmaar

 

Xl  IJpe Sjoerd Schuitmaker * Renee Scholte (van IXu.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Renske Schuitmaker * voor 1994

    2.    Charlotte Maria (Lotte) Schuitmaker * 04-03-1995 Landsmer

 

Xm Michel Eric Schuitemaker * 27-04-1961 x 18-11-1999 Karin Lindeijer * 19-08-1968 (van IXv.2)

 

Uit dit huwelijk:

 

   1.    Koen Schuitemaker * 23-10-2000

    2.    Femke Schuitemaker * 20-12-2002

 

– XI –

XIa Peter Schuitmaker (van Xa.1)

 

Kinderen:

 

    1.    Alexander Schuitmaker

    2.    Nastenka Schuitmaker

 

XIb Hans Schuitmaker gehuwd met Monique (van Xa.3)

 

Uit dit huwelijk:

 

    1.    Wendy Schuitmaker